วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5
SHARE

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 7 มกราคม 2564 - 10:47

สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงได้ออกมาตรการ ปิดสถานประกอบการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น. แพร่จำกัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งปิดสถานประกอบการตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น. หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด โดยคำสั่งดังกล่าวมีข้อความบางส่วนที่ได้นำเสนอ ดังนี้

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 27 ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้อกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว

แต่จากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เพื่อป้องกันกาแพรระบาดมิให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (1) และ35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ,ศ. 2548 (ฉบับที่1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1 และข้อ 2 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ,ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พศ.2563 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชน การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พศ.2564

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0230/ว27 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พศ.2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

 • (1) วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อำเภอบางบัวทอง โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564
 • (2) วัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2564
 • (3) อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ โดยให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564
 • (4) ตลาดกลางบางใหญ่ ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564
 • (5) อาคารพาณิย์โดยรอบถนนที่ติดกับอาคารคอนโดสีชมพู7 ชั้น และตลาดกลางบางใหญ่ ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564
 • (6) ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564
 • (7) สถานที่ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ตามที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 5/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564
 • (8) ตลาดพิชัย อำเภอปากเกร็ด ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564
 • (9) สถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะก็ฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ให้ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มกรคม 2564 โดยให้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทาไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

หากไม่สามารถจัดการเรียน การสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงาน ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าขั้นเรียน ให้ปิดสถานที่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • (1) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • (2) สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อม หรือ สนามประกวด-แข่งขัน-ฝึกซ้อมสัตว์หรือสิ่งของ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน
 • (3) สถานที่เล่นสนักเกอร์ บิลเลียด
 • (4) บ่อตกปลา บ่อตกก้ง หรือกิจกรรมในประเภทเดียวกัน
 • (5) สนามมวย สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
 • (6) สถานประกอบการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา
 • (7) สถานที่เล่นตู้เกม
 • (8) ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต
 • (9) สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด
 • (10) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา
 • (11) สถานดูแลผู้สูงอาย (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

สถานออกกำลังกายฟิตเนส ที่ตั้งอยู่ในทุกสถานที่ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ให้เปิดดำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดวนการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม และจำกัดการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามป้องกันโรค โดยเทียบเคียงมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้ในคู่มือกาปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 อย่างเคร่งครัด

การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า รถเข็น -หาบเร่ แผงลอยที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการ

ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • (1) ให้ปิดสถานประกอบการ ฯลฯ ในเวลา 24.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
 • (2) ห้ามนั่งบริโภคในสถานประกอบการ ฯลๆ ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันถัดไป โดยให้เป็นลักษณะของการจำหน่ายแล้วนำกลับไปบริโภคที่อื่น
 • (3) ห้ามบริโภคสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอในสถานประกอบการ ฯลฯ ตลอดเวลา
 • (4) ห้ามจัดการแสดงหรือเล่นดนตรีสดตลอดเวลา

ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการ

จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • (1) เป็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • (2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล
 • (3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 • (4) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • (1) เป็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • (2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล
 • (3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 • (4) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน

ห้ามมิให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรืการมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • (1) ให้งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี ในทุกสถานที่
 • (2) ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างของบุคคลที่ปลอดภัยหรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน

ทั้งนี้ ให้สถานประกอบกิจการบางประเภท เช่น ตลาด โรงงาน อาคารที่พักคนงานผู้ประกอบการขนส่ง ฟิตเนส เป็นต้น ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุด โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี และพนักงานจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรีทำการตรวจประเมิน และ รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมโคติดต่อจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจรณาสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

ให้ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสหกรรมในพื้นที่ ร่วมมือในการปฏิบัติการดูแลผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับกาปฏิบัติกรของทางราชการ โดยให้นำมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด หากพบกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงให้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ จัดทำมาตรการควบคุมการเข้า-ออกจากโรงงานของพนักงาน หากพบพนักงานที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่จัหวัดได้มีคำสั่งปิดสถานที่ หรือพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ และเป็นผู้มีความเสี่ยง สูงให้กักกันตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นเป็นวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ ให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคอกชนฝาระวังการลักลอบเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเฝ้สังเกตกรณ์เคลื่อนย้าข้ามเขตของแรงานต่างด้าว หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามชั้นตอนต่อไป การปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน

อาสาสมัครในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐฯ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ผู้ประกอบการระบบคมนาคมขนส่ง ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชนและเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หากพบบุคลคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พบกรณีการละเมิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหมั่นตรวจตราสถานที่ ตลาด ร้านอาหาร สถานประกอบการหรือแหล่ท่องเที่ยว ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดมาตรการงดเยี่ยม การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีโดยเด็ดขาด

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเป็นกรณีการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยให้แสดงเหตุผลต่อจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจหากมีการซักถาม รวมทั้งรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชกรกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าปกติ

บุคคลที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง OR Code แนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึษาสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พศ.2564

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5
ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานประกอบการ สถานศึกษาทุกระดับ ถึงตี 5

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com