วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ
SHARE

กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 - 14:10

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 พ.ค. 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 2,256 ราย สะสม 96,050 ราย รักษาหาย 1,701 ราย สะสม 62,316 ราย กำลังรักษา 33,186 รายเสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย สะสม 548 ราย ทางด้าน กรมอนามัย ประกาศคำแนะนำการดูแลสุขลักษณะร้านอาหาร เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ

14 พ.ค. 64 กรมอนามัย ประกาศคำแนะนำการดูแลสุขลักษณะร้านอาหาร เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากมีการประชุม “ถอดบทเรียนและจัดทำข้อเสนอมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวานที่ผ่านมา (13 พ.ค. 64)สำหรับ คำแนะนำ ของกรมอนามัย มีดังนี้

กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ
กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ

ก. มาตรการสำหรับเจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหาร

1. ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย และติดประกาศนียบัตรด้านหน้าสถานประกอบกิจการ และมีการประเมินตนเองซ้ำเป็นประจำทุกเดือน

2. ผู้ประกอบกิจการและพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคน ประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านและ ก่อนปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด เช่น Save Thai เป็นต้น เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเอง โดยจะต้องมีความเสี่ยงในระดับต่ำ และมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามพนักงานภายหลังการปฏิบัติงานหรือกลับที่พักเป็นประจำทุกวัน

3. กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ เช่น ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

4. กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัย/ผ้าตลอดเวลา สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ

5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่สำหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

6. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยจัดโซนการให้บริการ เช่น ภายนอก กับ ห้องปรับอากาศ และควบคุมจำนวนผู้รับบริการที่นั่งรับประทานภายในร้านอาหารไม่ให้แออัด 2-4 ตารางเมตรต่อคน

  • สำหรับพื้นที่เสี่ยงมาก”จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด”(สีแดงเข้ม) จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการลดลงเหลือ 25%
  • พื้นที่เสี่ยงปานกลาง “จังหวัดควบคุมสูงสุด”(สีแดง)จำกัดจำนวนผู้ใช้งานบริการลดลงเหลือ 50%
กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ

7. จัดให้มีบริเวณในการใช้บริการโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร (ห้องปรับอากาศ 2 เมตร)

8. กำหนดเวลาการใช้บริการในร้านอาหารหรือนั่งรับประทานอาหาร ไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง

9. จัดบริการอาหารหรือภาชนะ เครื่องปรุงรส อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล และงดจัดบริการแบบบุฟเฟ่

10. ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และกำจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร ดังนี้

  • 10.1 บริเวณพื้น โต๊ะที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)
  • 10.2 ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด และแช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วินาที หรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร) 1 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
  • 10.3 ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่ง โถส้วมที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดกอกอางลางมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งทำความสะอาด ก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง

11. ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

12. มีมาตรการในการลดการสัมผัส เช่น ระบบการจองคิวหรือสั่งซื้อกลับบ้าน ระบบการชำระเงินออนไลน์ กำหนดมาตรการสำหรับผู้มารับบริการ เช่น สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลานั่งรับประทานอาหาร ลดการพูดคุยหรือการใช้เสียงดังภายในร้าน

13. ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น

14. กรณีพบพนักงานหรือผู้รับบริการป่วยเป็น COVID-19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคในระดับจังหวัดกำหนด

กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ

ข. มาตรการสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

1. ประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านและก่อนปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด เช่น Save Thai เป็นต้น เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะต้องมีความเสี่ยงในระดับต่ำ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งเจ้าของร้านหรือผู้จัดการ และไปพบแพทย์ทันที

2. สวมหน้ากากอนามัย/ผ้าตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานบริเวณหน้าร้านและหลังร้าน และลดการสัมผัสและพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันตนเอง และไอ จาม

3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุงอาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะหรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำความสะอาด และหลังเข้าส้วม

4. ผู้ปรุงประกอบอาหารและที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร

5. ผู้สัมผัสอาหารต้องไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ในระยะเวลา14วัน

กรมอนามัย แนะ ร้านอาหารคุมเข้ม กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ

ค. มาตรการสำหรับผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้น และนั่งรับประทานอาหารหรือใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง

2. ลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเข้าใช้บริกาสถานประกอบการทุกครั้ง เช่น Save Thai หรือ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ

3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร

4. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง

5. ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้บริการตามเวลาที่กำหนด ไม่ใช้ภาชนะ อุปกรณ์ร่วมกัน

6. ประเมินสถานประกอบการผ่าน QR code จากใบประกาศของ ระบบ Thai Stop Covid Plus หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ

ง. มาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล

1. ควบคุม กำกับให้สถานประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

2. บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการ ในระดับพื้นที่

3. หากตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการ มีการติดเชื้อ COVID-19 สามารถสั่งหยุดเพื่อทำความสะอาด 1-3 วันได้ หรือตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคในระดับจังหวัดกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก อีจัน

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก pixabay


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com