วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564
SHARE

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 15 กันยายน 2564 - 18:03

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ร ว ม 13,798 ร า ย จำ แ น กเป็น ผู้ ป่ ว ย จาก ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั งฯ 12,117 ร า ย ผู้ ป่ ว ย จ าก ก า ร ค้ น ห า เ ชิ ง รุ ก 1,208 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ภ า ย ใ น เ รื อ น จำ/ที่ ต้ อ ง ขั ง 451 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ม า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 22 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,391,477 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย ก ลั บ บ้ า น 14,133 ร า ย ห า ย ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,249,603 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำ ลั ง รั ก ษ า 128,546 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 144 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

ส รุ ป จำ น ว น ก า ร ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 14 ก.ย. 2564) ร ว ม 41,647,101 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภ า พ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 14 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 694,076 โ ด ส

  • เ ข็ ม ที่ 1 : 228,352 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 464,749 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 975 ร า ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ส ะ ส ม : 27,769,095 ร า ย (จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั คซี น ทั้ ง ห ม ด) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่  2 ส ะ ส ม : 13,260,456 ร า ย (จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ) จำ น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 ส ะ ส ม : 617,550 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

และวันนี้มี คำ  ถ า ม จ า ก ป ร ะ ช า ช น ที่ มี คำ ต อ บ ม า ใ ห้ ห า ย ส ง สั ย แ ล้ ว ใ น ก ร ณี ที่ แ พ้ ย า กินกาแฟ แ พ้ ย า แ ก้ แ พ้ สามารถรับ วั ค ซี น CV-19 ได้หรือไม่ ดังนี้

ถาม: ค น แ พ้ ย า แ ก้ แ พ้ ส า ม า ร ถ ฉี ด วั ค ซี น ไ ด้ ห รื อ ไ ม่

  • ตอบ : อ า ก า ร แ พ้ ย า แ ก้ แ พ้ ไ ม่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น CV-19 ส า ม า ร ถ ไ ป ฉี ด วั ค ซี น ไ ด้ ต า ม ป ก ติ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

ถาม: ค น แ พ้ ย า เช่น เ พ น นิ ซิ ลิ น ซั ล ฟ า แ อ ส ไ พ ริ น ไ อ บู โ พ ร เ ฟ น ย า กันชัก หรือ ส า ร ทึ บ แ ส ง  ฉี ด วั ค ซี น ไ ด้ ห รื อ ไ ม่

  • ตอบ : ค น แ พ้ ย า เช่น "เ พ น นิ ซิ ลิ น ซั ล ฟ า"  "แ อ ส ไ พ ริ น " "ไ อ บู โ พ ร เ ฟ น" "ย า กั น ชั ก" หรือ "ส า ร ทึ บ แ ส ง"  ส า ม า ร ถ ฉี ด วั ค ซี น ได้

ถาม: ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว ก่ อ น รั บ วั ค ซี น CV-19 มีอะไรบ้าง

  • ตอบ ป ฏิ บั ติ ตั ว ต า ม ป ร ก ติ พั ก ผ่ อ น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ กิ น ย า ป ร ะ จำ ได้ตาม ป ร ก ติ ทำ จิ ต ใ จ ให้ ไ ม่ เ ค รี ย ด หรือ วิ ต ก กั ง ว ล ห า ก เ จ็ บ ป่ ว ย ไ ม่ ส บ า ย ค ว ร เ ลื่ อ น ก า ร ฉี ด ไ ป ก่ อ น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

ถาม: ก่อน ฉี ด วั ค ซี น จำ เ ป็ น ต้ อ ง ดื่มน้ำมาก ๆ ห รื อ ไ ม่

  • ตอบ : ไ ม่ จำ เ ป็ น

ถาม: ก่ อ น ฉี ด วั ค ซี น จำ เ ป็ น ต้ อ ง ง ด ดื่มชา กาแฟ แ อ ล ก อ ฮ อ ล ล์ หรือ ง ด ก า ร อ อ ก กำ ลั ง ห รื อ ไ ม่

  • ตอบ :ไ ม่ จำเป็นต้อง ง ด ชา กาแฟ แต่ควร ง ด เ ค รื่ อ ง ดื่ ม มึ น เ ม า ส่วนการออกกำล้งกายสามารถทำได้ตามปรกติ

ถาม: ผู้ รั บ วั ค ซี น CV-19 หลังรับ วั ค ซี น ส า ม า ร ถ รับประทาน ย า ล ด ไ ข้ แ ก้ ป ว ด ไ ด้ หรือ ไ ม่

  • ตอบ : รับประทานได้ โดย ย า ล ด ไ ข้ ที่ ป ล อ ด ภั ย ที่สุดคือ พ า ร า เ ซ ต า ม อ ล ภายในขนาดที่กำหนด
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

สำหรับ วิ ธี ป้ อ ง กั นเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ก ล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ มี ไ ข้ ไอ จ า ม เ จ็ บ ค อ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิ ท ธิ์ (บั ต ร ท อ ง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 ส า ย ด่ ว น สปสช. หากมี อ า ก า ร ที่น่า ส ง สั ย ให้รีบไป พ บ แ พ ท ย์ ทั น ที !

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 15 กันยายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด , กระทรวงสาธารณะสุขแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com