วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564
SHARE

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 18 กันยายน 2564 - 13:49

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ร ว ม 14,109 ร า ย จำแนกเป็น ผู้ ป่ ว ยจาก ร ะ บ บ  เ ฝ้ า ร ะ วั งฯ 11,892 ร า ย ผู้ ป่ ว ย จากการ ค้ น ห า เ ชิ ง รุ ก 1,357 ร า ย ผู้ป่ ว ย ภายใน เ รื อ น จำ/ที่ ต้ อ ง ขั ง 854 ร า ย ผู้ ป่ ว ยมาจากต่างประเทศ 6 ร า ย ผู้ ป่ ว ย สะสม 1,434,038 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 13,280 ร า ย ห า ย ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,290,101 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำลัง รั ก ษ า 130,128 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 122 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564

จำ น ว น การได้รับ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 17 ก.ย. 2564) ร ว ม 43,889,427 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภาพ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 17 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ดทั่วประเทศ 547,324 โ ด ส

  • เ ข็ ม ที่ 1 : 175,306 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 2 : 371,686 ร า ย
  • เ ข็ ม ที่ 3 : 332 ร า ย
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564

จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ส ะ ส ม : 28,611,321 ร า ย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี นทั้งหมด) จำ น ว นผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 2 ส ะ ส ม : 14,657,681 ร า ย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี นครบตาม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว นผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม ที่ 3 สะสม : 620,425 ราย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564

และวันนี้มี คำ ถ า ม จ า ก ป ร ะ ช า ช น ที่ มี คำ ต อ บ ม า ใ ห้ ห า ย ส ง สั ย แ ล้ ว ใ น ก ร ณีใดบ้าง ที่ควรละเว้นการฉีดวัคซีนไปก่อน โดยเป็นคำถามยอดฮิตจากเว็บไซต์ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข

คำถาม : มีข้อห้ามและข้อควรระวังอะไรบ้างในการฉีดวัคซีนโควิด 19

  • ตอบ : วั ค ซี น ทุกชนิดมี ข้ อ ห้ า ม คือ แ พ้ ส า ร ที่เป็นส่วนประกอบของ วั ค ซี น และเนื่องจาก วั ค ซี น เหล่านี้เป็น วั ค ซี น ใ ห ม่ จึงอาจ ไ ม่ มี ความรู้ในเรื่อง ป ฏิ กิ ริ ย าการ แ พ้ ที่พบไม่บ่อย ในช่วงแรกจึงควร ฉี ด วั ค ซี น เหล่านี้ใน ส ถ า น พ ย า บ า ล หรือสถานที่ ที่ให้การ ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ร ณี มี ป ฏิ กิ ริ ย า รุ น แ ร ง และ ค ว ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง อ า ก า รหลังการ ฉี ด อย่างน้อย 30 นาที ควรใช้ วั ค ซี น แก่กลุ่มประชากรตามที่ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ น ะ นำเท่านั้น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564

นอกจากนี้ ไม่ควรฉีดวัคซีนในกรณีดังนี้

- ข ณ ะ ที่กำลัง ป่ ว ย หรือร่างกาย อ่ อ น เ พ ลี ย จาก ส า เ ห ตุ ต่าง ๆ ควรเลื่อนการ ฉี ด ไปก่อนจนกว่าจะเป็น ป ก ติ แล้ว

- ในกลุ่มอายุที่ ไ ม่ ได้รับการ รั บ ร อ ง

- ในหญิง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ไตรมาสแรก (แต่ ฉี ด ในหญิงหลัง ค ล อ ด หรือให้นมบุตรได้)

- ผู้ที่มี โ ร ค ป ร ะ จำ ตั ว ที่ รุ น แ ร ง ที่อาจมี อั น ต ร า ย ถึง ชี วิ ตที่ อ า ก า ร ยั ง ไ ม่ ค ง ที่ มี โ ร ค กำ เ ริ บ นอกจาก แ พ ท ย์ ประจำ ป ร ะ เ มิ นว่า ฉี ดได้

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 18 กันยายน 2564

สำหรับ วิ ธี ป้ อ ง กั นเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ก ล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ มี ไ ข้ ไอ จ า ม เ จ็ บ ค อ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิ ท ธิ์ (บั ต ร ท อ ง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 ส า ย ด่ ว น สปสช. หากมี อ า ก า ร ที่น่า ส ง สั ย ให้รีบไป พ บ แ พ ท ย์ ทั น ที !

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด , กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติมจาก :กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com