การเมือง Share0 Tweet

กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด

Nabi
10 ธันวาคม 2562 - 11:21(แก้ไข)
กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด

ผลรางวัลการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ประเภทกรม กองทัพบก ได้ที่ 1 นายกรัฐมนตรี นำคนไทยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสาพร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ ย้ำการสร้างเครือข่ายประชารัฐรวมพลังทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกสำคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด

วันที่ 9 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด
กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด

มีการมอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวมจำนวน 34 หน่วยงาน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประเภท กรมหรือเทียบเท่า ได้แก่

1.กองทัพบก 97.96 คะแนน

2.กรมที่ดิน 95.99 คะแนน

3. สำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

รัฐวิสาหกิจ 3 อันดับแรก ได้แก่

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.06 คะแนน

2.การกีฬาแห่งประเทศไทย 97.62 คะแนน

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 96.43 คะแนน

เทศบาลตำบล 3 อันดับแรก ได้แก่

1.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 98.82 คะแนน

2. เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 98.32 คะแนน

3.เทศบาลตำบลดอนศิลา จังหวัดเชียงราย 97.31 คะแนน

กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด
กองทัพบก คว้าที่ 1 หน่วยงานรัฐโปร่งใสที่สุด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: Thaigov , WorkpointNews


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook