การเมือง Share0 Tweet

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

Nabi
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:02(แก้ไข)
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

"ยุบพรรคอนาคตใหม่" - ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

"ยุบพรรคอนาคตใหม่" -  วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าเจ้าหน้าจะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

โดยศาลสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ รวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่

 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
 • ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
 • ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 • นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
 • ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
 • สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

( พรป.พรรคการเมือง มาตรา 66 บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

พรป.พรรคการเมือง มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย )

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อนาคตใหม่


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook