วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
SHARE

ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 2 มิถุนายน 2564 - 13:11

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่ 1 มิ.ย. 64 กับการพิจารณา "ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" วาระรับหลักการ วันที่ 2 ส.ส.เบญจา เสนอการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการแบบใหม่ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

โดย นางเบญจา เเสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปราย ในการประชุมครั้งนี้ว่า ภาพรวมของงบประมาณปี 2565 นั้น ถูกจัดสรรลดลงในขณะที่ประเทศไทยและสังคมโลกกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก แล้วเรากำลังต้องก้าวไปสู่โลกหลังวิกฤติโควิด ที่ทั้งในประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจกระทบกับปากท้องของพี่น้องประชาชน และ งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่นำไปหล่อเลี้ยงประเทศนี้มาจากประชาชนทั้งสิ้น

ดังนั้น งบประมาณที่เหลืออยู่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเครื่องมือที่รัฐต้องนำไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและต้องถูกนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ใช้เป็นงบประมาณสำหรับการเยียวยาชดเชยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ในวาระนี้จึงขอเสนอการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการแบบใหม่ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อพูดถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆ ที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ 2565 นี้มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อย 33,712 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการตามที่แสดงชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องในเอกสารงบประมาณ ยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจไปรวมอยู่ในหมวดหมู่ของโครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรือไม่ได้รวมงบประมาณในหมวดอื่นๆ อีก ในจำนวน 33,000 กว่าล้านที่ได้กล่าวไปแล้ว ได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 5 ประเภท

  • 1.งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 629 ล้านบาท ยกตัวอย่างเช่น โครงการรวมใจเทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
  • 2.งบถวายความปลอดภัย จำนวน 6,938 ล้านบาท เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ภายใต้ผลผลิตการถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาล ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • 3.งบส่วนราชการในพระองค์จำนวน 8,761 ล้านบาท
  • 4.งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระปณิธานเป็นงบที่เกี่ยวกับโครงการหลวงต่างๆ จำนวนเงิน คือ 15,203 ล้านบาท
  • 5.งบอื่นๆ เช่น พระราชทานเพลิงศพงบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 2,179 ล้านบาท
ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ซึ่งเงินจำนวน 30,000 กว่าล้านนี้ ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ประเด็นก็คือแต่ละโครงการ ควรจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่งบประมาณถูกปรับลด ประชาชนทั้งประเทศต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากแค้น สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว

ถ้า พลเอกประยุทธ์ไม่จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณหรือจัดงบประมาณซ้ำซ้อน การจัดสรรงบเช่นนี้ จะถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อปีงบประมาณ 2564 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับงบ ที่มีการตั้งงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนเข้ามา โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวงต่างๆ ที่ใช้เงินมากกว่า 15,000 ล้านบาท ที่มีมากกว่า 50 โครงการ ผ่านหน่วยรับงบ 30 กรม และอีก 7,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายใน 7 แผนงาน

แต่หลายครั้งโครงการเหล่านี้ ได้รับมาเมื่อหลาย 10 ปีก่อน จึงอาจจำเป็นต้องมีการศึกษาใหม่หรือไม่ ว่าพื้นที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากน้อยเพียงใด

หน่วยงานรับงบยังหน่วยงานราชการบางหน่วยกลับพยายามพกผลักดัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยไม่ได้ทำการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ นี่ไม่ใช่การกล่าวหาแต่มีเอกสารหลักฐาน

ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

"ตัวอย่าง โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว" ที่คณะกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้ว เสนอให้ตัดงบประมาณ นี่เป็นเอกสารที่กรมชลประทานเร่งรีบจัดทำขึ้น เพื่อผลักดันการสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว แต่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในเอกสารบางอย่าง ความผิดพลาดนั้นก็คือการที่กรมชลประทานจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง แต่มีการคัดลอกเอารายงานของ จ.เพชรบูรณ์ มาเปลี่ยนชื่อเป็น จ.พัทลุง แล้วลืมแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสำคัญอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์และพืชเศรษฐกิจหลัก จนถูกประชาชนจับผิดได้ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะอ้างว่านี้เป็นรายงานฉบับเก่า แต่จะฉบับเก่าหรือว่าจะฉบับใหม่ ก็ไม่ใช่เป็นสาระสำคัญ แต่ละสาระสำคัญมันก็คือการจัดทำรายงานที่เป็นเท็จ ซึ่งการเอาข้อมูลเป็นเท็จมาใช้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การแอบอ้างเช่นนี้เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน เสื่อมเสียไปถึงพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์หรือไม่ นี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่าง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่พันธกิจของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างเช่น กองทัพอากาศ ขอจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชชัดสุดา สยามบรมราชกุมารรี หรือกองทัพเรือ ที่ขอจัดสรรโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หรือแม้แต่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริเข้ามา

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ไม่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบประมาณไม่ตรงกับพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน และไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของประชาชน

ส.ส.ก้าวไกล ฟาด งบปี 65 ต้องเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งแผนบูรณาการใหม่ แยกเป็นแผนบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ โดยให้สำนักงาน กปร.เป็นแม่งานในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงทั้งหมด โดยมีข้อเสนออยู่ 3 ประการ

  • 1.เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน คำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงานรับงบประมาณ คำนึงถึงความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ปล่อยให้หลายหน่วยงานเข้ามารุมทำแค่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่อาจจะไม่ใช่พันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ
  • 2.เพื่อให้สำนักงาน กปร.สามารถจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละโครงการได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณที่ครอบคลุมควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวน เพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญในระดับต่ำหรือหมดความจำเป็นไปแล้ว โดยทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  • 3.เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้กลุ่มบุคคลแอบอ้างนำเอาสถาบัน มาใช้เป็นข้ออ้างในการขอจัดสรรและเป็นเกราะกำบัง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลให้เสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศของพระองค์

การรวมงบประมาณเข้าด้วยกันเป็นแผนบูรณาการ จะทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันได้อย่างถูกต้อง และไม่ทำให้เกิดข่าวลือผิดๆ ที่อาจทำให้พระเกียรติยศของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับความเสียหายไปด้วย

สุดท้าย ขอฝากถึงหน่วยงานรับงบประมาณทุกหน่วยที่เข้ามาชี้แจงงบในวาระสอง ว่าขออย่าให้ท่านนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณนี้หน่วยรับงบอย่างส่วนราชการในพระองค์จะส่งตัวแทนมาร่วมชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณางบประมาณ

"ยืนยันว่าข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ดิฉันและพรรคก้าวไกลเสนอ ไม่ได้เกินเลยไปกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของนิติบัญญัติที่ต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ตามระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เสนอกลับเป็นข้อเสนอที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสถาพร ในรัชสมัยใหม่ โดยไม่ถูกนำมาใช้แอบอ้างให้เสื่อมเสียพระเกียรติ" เบญจา เเสงจันทร์ สส.ก้าวไกล กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com