วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
แชร์สนั่น โฉมหน้างูเห่า ชาวเน็ตจำหน้า สมัยหน้าไม่เลือกอีก
SHARE

แชร์สนั่น โฉมหน้างูเห่า ชาวเน็ตจำหน้า สมัยหน้าไม่เลือกอีก

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 5 กันยายน 2564 - 11:21

จากการประชุม อภิ ปร า ยไ ม่ ไ ว้ ว า งใจ ที่จบไปเมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) ล่าสุด ชาวเ น็ ตได้เผยภาพโฉ  มห น้า ส.ส. พ ร ร ค ก้ า วไ ก ล - พ ร ร ค เ พื่ อไทย ที่โหวตส ว น มติ พรรคร่วมกับ ฝ่ าย ค้  า น พร้อมขอคำ ชี้ แ จ ง โดยเร็ว 

แชร์สนั่น โฉมหน้างูเห่า ชาวเน็ตจำหน้า สมัยหน้าไม่เลือกอีก

ในการประชุมสภาผู้ แ ทนราษ ฎร เพื่อพิจารณ าญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติ อ ภิ ปร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่มีขึ้นในวันนี้ (4 ก.ย.2564) โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการ ประชุม เพื่อลงมติไว้ว า ง ใ จหรือไม่ไว้วางใจ พล.อ. ป ร ะยุ ทธ์ จัน ทร์ โอ ชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และรัฐมนตรี 5 คน

ในส่วนของพรรคเพื่อไทยมี 7 ส.ส. คน ที่ลงคะแนนสวนกับมติของพรรค ซึ่งประกอบด้วย

1.นายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์

2.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 

3.นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ

4.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี

5.น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี

6.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

 7.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี

แชร์สนั่น โฉมหน้างูเห่า ชาวเน็ตจำหน้า สมัยหน้าไม่เลือกอีก

สำหรับ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.พรรค เพื่อไทย  จ.ศรีสะเกษ  ได้ออ กมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตั วแล้วว่  า ป่ ว ย จากการ ประชุมสภา ติด  กั นหลายวัน ทำให้มาป ระชุม ลงมติไม่ได้ 

แชร์สนั่น โฉมหน้างูเห่า ชาวเน็ตจำหน้า สมัยหน้าไม่เลือกอีก

ตามรายงานข่าวระบุว่า นายศรัณย์วุฒิได้ง ด อ อกเสียง และมีส.ส. 4 คน ที่ไม่ได้ลงคะแนนใดๆ ซึ่งได้แก่ นายจาตุรงค์, นายชัยยันต์ ส.ส.ปทุมธานี, นายธีระ ส.ส.ศรีสะเกษ, น.ส.พรพิมล ส.ส.ปทุมธานี และนายวุฒิชัย ส.ส.นครนายก

ก่อนหน้านี้ นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เผยแพร่จดหมาย ถึง ส.ส.พรรค เน้น ย้ำว่าห้ าม ป่วย ห้ า มพั ก ห้ามโ หวตรับ ห้ า ม งด ออกเสียง ในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้ และขอให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปราย หากสมาชิกพรรคทำ ผิ ด ไปจากนโยบายของพรรค พรรคจะถือว่าสมาชิกผู้นั้นก ระ  ทำ การอันเป็นก ารผิ ด วิ นั ยและจริ ยธ รร มของการเป็นสมาชิ กพร รคอย่างร้ า ย แ รง มีโ ท ษถึงขั้น ให้พ้ นจา กสมาชิก โดยพรรคจะดำเ นินการตามข้ อบังคับพรร คอย่างเด็ ด ขา  ดต่อไป

ขณะที่พรร ค ก้าวไ กล มี ส.ส. 7 คน ลงมติ อภิปรายไ ม่ ไ ว้ วา งใ จ สวน ท าง เสียงส่  วนใหญ่ของพรรค โดยมีส.ส.ที่ลงค ะแนนไว้ วางใจนายกรัฐ มนตรี และรัฐมนตรี และไ ม่ ลงคะแนนเสียงในการล งมติครั้งนี้ ซึ่ง ประกอบด้วย 

1.นายคารม พลพรกลาง

2.นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี

4.นายจรัล คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี

 5. นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เขียง

6. นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย

7.นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม

แชร์สนั่น โฉมหน้างูเห่า ชาวเน็ตจำหน้า สมัยหน้าไม่เลือกอีก

 

ทั้งนี้ พบว่ามีเ พียงนายค ารมเพี ยงคนเดียว ที่ลงมติไว้วา ง ใจ พล.อ.ประยุ ทธ์ ส่วนส.ส.ที่เหลือไม่ได้ลงคะแนน ไว้วางใจให้พล  .อ.ประยุ ทธ์

ขณที่นายพิธา ลิ้ม  เจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงบรรดาส.ส. ที่ลงคะแนนสวนกับมติพรรคว่า ตราบ ที่ตนยังเป็น หัวหน้ าพรรค ส.ส.ที่ลงคะแนนสวนกับมติพรรคจะ ไม่มีวันได้ในสิ่งที่เขาต้องการ วิธีของเราคือการด อ ง  งูเอ าไว้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีห ลักสูตรการ เมืองมากขึ้น เพื่อคัดเลือกคนที่มีอุดมการณ์ต รงกับพรรคก้าวไกลต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

brighttv

tanawatofficial


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com