ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน

Ibrahimovic ๋Jarm
15 กันยายน 2559 - 12:39(แก้ไข)
ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน

            ซินเจนทา จับมือกรมวิชาการเกษตร ภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์มใช้สารอารักขาพืช และอุปกรณ์ป้องกันระหว่างฉีดพ่นถูกวิธี หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนปาล์มภาคใต้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มยั่งยืนสากล RSPO

ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน

            ดร.เบญจรงค์ วังคะฮาด ผู้จัดการฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เปิดเผยถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารพาราควอตอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักวิชาการของบริษัทน้ำมันปาล์ม เกษตรกรและกลุ่มผู้รับเหมาฉีดพ่นสารอารักขาพืช สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับกรมวิชาการเกษตร และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการให้นักวิชาการของบริษัทน้ำมันปาล์ม เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และกลุ่มผู้รับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืช ได้เรียนรู้เทคนิคการฉีดพ่น และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืชใน 3 จังหวัดคือชุมพร กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ที่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มสำคัญของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืนระดับสากล ที่บริษัท ซินเจนทาได้สนับสนุนให้ชาวสวนปาล์มเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

           สำหรับโครงการดังกล่าวจะให้การอบรมต่อเนื่องตลอดถึงสิ้นปี 2559 ในพื้นที่เป้าหมาย คาดว่าจะสามารถอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า 1,500 คน นอกจากนี้ยังได้ขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้รับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืชในไร่อ้อย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook