ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

กรมการขนส่งทางบก แนะนำข้อควรปฏิบัติ สำหรับการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

พลอยมึน Jarm
28 เมษายน 2560 - 16:33(แก้ไข)
กรมการขนส่งทางบก แนะนำข้อควรปฏิบัติ สำหรับการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

          กรมการขนส่งทางบก แนะนำข้อควรปฏิบัติ สำหรับการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ต้องเป็นรถป้ายเหลืองที่จดทะเบียนถูกต้อง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและติด ตั้งGPS Tracking ตามประกาศกรมฯ คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้อง พร้อมกำชับผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมรถ-คนขับที่มีความพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย หากละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีมาตรการลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย

          นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลวันหยุดมีประชาชนบางส่วนเลือกใช้บริการเช่าเหมารถตู้ โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ ในการเลือกใช้บริการประชาชนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับรถและข้อมูลเกี่ยวกับรถที่จะทำการเช่าเหมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ มีคุณภาพมีความปลอดภัยสูงสุด

          กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำข้อควร รู้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการ ควรตรวจสอบประวัติการให้บริการของผู้รับจ้าง โดยอาจตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เช่น สถิติอุบัติเหตุ ประวัติการให้บริการจากผู้ใช้บริการรายอื่น การประสานงานและการอำนวยความสะดวก มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ ให้กับผู้โดยสารนอกเหนือจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้านคุณภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง มีการติดตั้ง GPS Tracking โดยตรวจสอบได้ง่ายๆ ทางโทรศัพท์มือถือผ่าน Applicat ion “DLT GPS” และต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน โดยควรเลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเ กิน ควรได้เห็นตัวรถก่อนการว่าจ้าง  หรือขอหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำมาตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ หากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชัน ต้องเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเพื่อความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก แนะนำข้อควรปฏิบัติ สำหรับการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

          ด้านคุณสมบัติของคนขับรถ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ต้องมีสมุดจดบันทึกข้อมูลประจำรถ ควรขอตรวจสอบโดยให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถ ซึ่งต้องตรงตามประเภทของรถด้วย เช่น หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกประเภทที่ 2, 3 และ 4 เท่านั้น ส่วนรถตู้คนขับสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถได้ตั้งแต่ประเภทที่ 1 ถึง 4 นอกจากนี้ ต้องมีแผนการเดิน ทางซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ จุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจน โดยก่อนออกเดินทางต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันและตรงกับที่ทำสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีและสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย

          อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ หมั่นสังเกตอาการคนขับรถว่ามีอาการง่วงหรือมึนเมาหรือไม่ หากมีอาการอ่อนล้าหรือง่วงให้หยุดพัก หรือเปลี่ยนคนขับ อย่าชักชวนให้ดื่มเหล้า คอยเตือนไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ควรเร่งให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางทันเวลา และให้เปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ตักเตือนและขอความร่วมมือให้ขับรถด้วยความปลอดภัย หรือแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีผู้ประกอบการละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี และอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถร้องเรียนมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกได้ทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/PR.D LT.NEWS

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

กรมการขนส่งทางบก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook