วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
SHARE

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

โพสต์โดย Jarm team

บริษัท ไอเน็ต เรฟโวลูชั่นส์ จํากัด (โดยต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามของผู้เป็นเจ้าของ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.jarm.com ทางบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัทฯ จึงขอเรียนว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต 

โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ ท่านยอมรับ และตกลงว่าบริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไข การใช้บริการ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ขออธิบายรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 

1.การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล

บริษัทฯ จะรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยในการจัดหาบริการ หรือให้ข้อมูลที่ท่านต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้:

1. เพื่อตอบคำถาม และข้อสงสัย หรือดำเนินการตามคำร้องขอที่ท่านส่งมายังบริษัทฯ

2. ประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้อ หรือใบสมัครของท่านที่ส่งมาให้

3. บริหารหรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทฯ

4. คาดการณ์ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการที่ส่งมอบให้ท่าน

5. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จะตอบสนองความต้องการของท่านได้

เพื่อให้บริการของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงสุด บริษัทฯ อาจต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ในเครือ ทางบริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วเท่านั้น และหากจำเป็น บริษัทฯ จะขอคำยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อนที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง หากท่านต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ ตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง ซึ่งบริษัทฯ จะยกเลิกการใช้ข้อมูลของท่านในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จะถูกถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกที่เลือกสรรแล้ว ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ jarm.com กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อบริษัทฯ ฝากเซิร์ฟเวอร์ไว้ในต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะขอร้องให้บุคคลภายนอกใช้มาตรการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่ทางบริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น หากท่านไม่ต้องการที่จะให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้ระบุไว้เมื่อส่งข้อมูลมาให้ทางบริษัทฯ หรือในภายหลัง บริษัทฯ ขอรับรองให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์นั้นๆ

 

2. การรวบรวมข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่าน ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่มีลิงค์ ซึ่งท่านใช้เพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลรวมหมู่ ซึ่งท่านส่งมาที่เว็บไซต์ (เช่น อายุ และเมืองที่ท่านอาศัยอยู่) ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน และจะนำมาใช้เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการบนเว็บไซต์นี้อย่างได้ผลตรงตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งอาจส่งข้อมูลรวมหมู่ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวไปให้บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

 

3. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย

ทางบริษัทฯ สนใจในความคิดเห็นของท่าน และให้ความสำคัญกับคำติชมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทาง jarm.com ตลอดจนโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในนามของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้เปิดให้มีการตอบโต้ ทั้งทางช่องคอมเม้นของข่าวต่างๆ ทางข้อความ และทางอีเมล เพื่อจะได้รับทราบความคิดเห็นของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยให้ยังบริษัทฯ ทราบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางทุกช่องทางของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ ซึ่งท่านพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากท่านต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่ท่านส่งมาให้ทางช่องทางใดๆ ของบริษัทฯ โปรดติดต่อมาตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

4. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งไปยังปลายทางอื่นๆ

อนึ่ง บนเว็บไซต์ของ jarm.com อาจจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงค์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของ jarm.com ท่านคงเข้าใจดีว่า ทางบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ได้ เนื้อหาของนโยบาย และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น ทางเว็บไซต์ jarm.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เพื่อจะได้เข้าใจถึงสิทธิ และข้อผูกพันของท่านให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นในการส่งเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใจใดๆ โปรดติดต่อเจ้าของ หรือผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว 

 

5. นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies) 

นิยามคำว่า “คุกกี้” ที่ทางบริษัทฯ ใช้ จะหมายถึงคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามคำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 

หมายเหตุ : คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของท่านได้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้ท่านแล้วเท่านั้น

 

5.1 เหตุผลในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้ท่านให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย คุกกี้บางตัวที่บริษัทฯ ใช้ เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ คุกกี้ตัวอื่นๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

 

5.2 การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น จะมีการใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงค์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ท่านอาจต้องการที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา การปฏิเสธ และการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร บริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่ jarm.com หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ 

ท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าถึงแม้ท่านจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ดีเท่าที่ควร

 

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ บริษัทฯ จะตีพิมพ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลงบนหน้าเว็บเพจนี้ และจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ โปรดติดตามอ่านดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อยู่เสมอ

 

ข้อมูลการติดต่อของบริษัทฯ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลติดต่อของอีเมล: info@jarm.com

โทรศัพท์: 02-043-8018

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip