วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564
SHARE

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 11 กันยายน 2564 - 19:42

ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ร ว ม 15,191 ร า ย จำ แ น ก เป็น ผู้ ป่ ว ย จาก ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ฯ 12,647 ร า ย ผู้ ป่ ว ย จ า ก ก า ร ค้ น ห า เ ชิ ง รุ ก 1,812 ราย ผู้ ป่ ว ย ภ า ย ใ น เ รื อ น จำ / ที่ ต้ อ ง ขั ง 726 ร า ย ผู้ ป่ ว ย มาจากต่างประเทศ 6 ร า ย ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม 1,339,281 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ห า ย ป่ ว ย กลับบ้าน 18,721 ราย ห า ย ป่ ว ย สะสม 1,188,686 ร า ย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำ ลั ง รั ก ษ า 137,859 ร า ย เ สี ย ชี วิ ต 253  ร า ย 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

ส รุ ป ย อ ดจำ น ว นการได้ รั บ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. - 10 ก.ย. 2564) ร ว ม 39,631,862 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภาพ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 10 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่วประเทศ 758,503 โ ด ส

เ ข็ มที่ 1 : 323,285 ร า ย

เ ข็ มที่ 2 : 432,647 ร า ย

เ ข็ มที่ 3 : 2,571 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 1 สะสม : 26,954,546 ราย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี นทั้งหมด) จำ น ว นผู้ได้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 2 ส ะ ส ม : 12,063,643 ร า ย (จำ น ว นผู้ได้ รั บ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว น ผู้ได้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 3 ส ะ ส ม : 613,673 ร า ย

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

สำหรับแนวทางการ ฉี ด P f i z e r เด็กนักเรียน

  • ฉี ด นักเรียน ม.1-6 หรือ ปวช. ปวส. หรือ เ ที ย บ เ ท่ า
  • ฉี ด ในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสอนศาสนา ฯลฯ
  • นักเรียนอายุเกิน 18 ปี อนุโลมให้ ฉี ด วั ค ซี น ได้
  • ผู้ปกครองต้องส่งใบยินยอมการ ฉี ด วั ค ซี น แ ก่ สถานศึกษา
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

ทั้งนี้ทางด้านเพจไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ป ล อ ด ภั ย Safe Bangkok แจ้งปรับการ ฉี ด วั ค ซี น ที่จะ ฉี ด ในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564 ตามแนวทางของ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค  ว บ คุ ม เ ข้ ม ง ว ด สู ง สุ ด

  • เ ข็ ม 1  Si n o v a c
  • เ ข็ ม 2 A s t r a Z e n e c a
  • เพื่อ ฉี ด เ ข็ ม 2 เร็วขึ้น จาก 12 สัปดาห์เป็น 3 สัปดาห์ เป็นการ ก ร ะ ตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น ได้เร็วขึ้น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

สำหรับ วิ ธี ป้ อ ง กั นเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ก ล้ ชิ ด กับ ผู้ ที่ มี ไ ข้ ไอ จ า ม เ จ็ บ ค อ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิ ท ธิ์ (บั ต ร ท อ ง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 ส า ย ด่ ว น สปสช. หากมี อ า ก า ร ที่น่า ส ง สั ย ให้รีบไป พ บ แ พ ท ย์ ทั น ที !

ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ร ะ จำ วันที่ 11 กันยายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com