วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
เ งิ น ข วั ญ ถุ ง ในการทำ I O
SHARE

เ งิ น ข วั ญ ถุ ง ในการทำ I O

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 1 กันยายน 2564 - 12:30

โ ป๊ ะ ขั้น สุดแล้วหรือเปล่าแบบนี้?? พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ออกมา เ ผ ย ค ลิ ปเ สี ย ง ที่คาดว่าจะเป็นการประชุมภายในระหว่างนาย และ พ ล ท ห า ร ชั้ น ผู้ น้ อ ย คุ ย ถึ ง เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ค่ า จ้ า ง I O ถูกลดฮวบ ส่วนที่เหลือเก็บไว้ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ช า ว เ น็ ต วิ จ า ร ณ์ ย ั บ

เ งิ น ข วั ญ ถุ ง ในการทำ I O

แฮชแท็ก #แ ห ก I O ขึ้นเทรนด์ ท วิ ต เ ต อ ร์ เป็นที่เรียบร้อย หลังเมื่อวานนี้ (31 ส.ค.) มีการ อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ โดย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ โ ฆ ษ ก พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ได้เผยเอกสารขอ อ นุ มั ติ การ ป รั บ ป รุ ง โครงสร้าง เผย ค่ า ต อ บ แ ท น 240 บาท ต่อคน/ ต่อวัน ไม่เพียงเท่านั้น ยังระบุชัดเจนภายในเอกสารอีกว่า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร จะยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในแนวทาง เ ท า/ ด ำ เป็นหลัก โดยเฉพาะ ก ลุ่ ม เ ห็ น ต่ า ง ท า ง ด้ า น ก า ร เ มื อ ง, ก ลุ่ ม ผู้ จั ด ป ร ะ ท้ วง ในทุกช่องทางผ่าน สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ 

เ งิ น ข วั ญ ถุ ง ในการทำ I O

ล่าสุดวันนี้ 1 กันยายน 2564 ช า ว เ น็ ต วิ จ า ร ณ์ ส นั่ นเข้าไปอีก เมื่อ ท วิ ต เ ต อ ร์ "พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล - Move Forward Party" ที่ออกมา เ ผ ย แ พ ร่ ค ลิ ป ที่คาดว่าจะเป็นการประชุมภายในระหว่างนาย และพ ล ท ห า ร ชั้ น ผู้ น้ อ ย คุยถึง เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ค่ า จ้ า ง IO จะ จ่ า ย ให้ เ ดื อ น ละ 1,500 บาท และส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ให้ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า

จากข้อมูลที่ ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เผยเ อ ก ส า ร ไปก่อนหน้านี้ใน อ ภิ ป ร า ยไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ ที่ รั ฐ ส ภ า ว่า ได้วันละ 240 บาท หรือเป็นเงินประมาณ 7,200 บาทต่อเดือน เช่นนั้นแล้วจากคลิปดังกล่าว เป็นไปได้หรือไม่ว่า น า ย ท ห า ร ชั้ น ผู้ น้ อ ย ถู ก ล ด เ งิ น ค่ า จ้ า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ ด ส่ อ ง ผู้ที่ เ ห็ น ต่ า ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง หรือที่เรียกว่า I O ใช่หรือไม่?

เ งิ น ข วั ญ ถุ ง ในการทำ I O

จากคลิปดังกล่าวที่ พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ได้นำมาเสนอใน ท วิ ต เ ต อ ร์ ผ่านแฮชแท็ก #แ ห ก I O ทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

เ งิ น ข วั ญ ถุ ง ในการทำ I O

ขอบคุณข้อมูลจาก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com