วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
SHARE

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 - 18:14

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้ อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ ประโยชน์จากข้อมูลเปิดระหว่ างหน่วยงานรัฐ ให้ตระหนักและเห็นความสำคั ญของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้จัดงานเมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนั กนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการเปลี่ ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทั ล และกุญแจสำคัญประการหนึ่ งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล คือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เนื่องจากเป็นกลไกที่จะส่งเสริ มการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความโปร่งใสและยังเป็นพื้นฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

เพื่อต่อยอดในภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเตรียมชุดข้อมูลเปิ ดมาเผยแพร่ในระบบ data.go.th ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรั ฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ  ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมู ลและการใช้ประโยชน์ของข้อมู ลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อผู้นำข้อมูลไปใช้และก่อให้เกิ ดนวัตกรรมใหม่จากข้อมู ลและสามารถนำประเทศไทยไปสู่ การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้ วยข้อมูลในที่สุด (Data Driven Government)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารั ฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า “DGA ได้จัดตั้งสถาบันนวั ตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Innovation & Governance Institute หรือ DIGI (ดิจิ) เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมู ลของหน่วยงานรัฐให้มีการาจั ดทำชุดข้อมูลให้เป็ นมาตรฐานสากลและสอดคล้ องตามแนวทางหลักของ “ธรรมาภิบาลข้อมูล” โดยสถาบันดิจิ มีภาระสำคัญในการส่งเสริมระบบนิ เวศข้อมูล (Data Ecosystem) ตั้งแต่การส่งเสริมและพัฒนาทั กษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ และให้คำปรึกษาการจัดข้อมู ลภาครัฐให้มีคุ ณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล และนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่ วยงานรัฐ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการนำข้ อมูลชุดมาเปิดเผย และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และสร้างเสริมชุมชนผู้ให้ ประโยชน์ข้อมูลเปิดอย่างเป็นรู ปธรรม “Open Data Community” ตลอดจนรับผิดชอบแพลตฟอร์มกลางข้ อมูลภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและติ ดตามชุดข้อมูลเปิดจากหน่วยงานต่ างต่างในลักษณะ One Stop Service โดย ณ ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ กว่า 7,800 ชุด”  

สำหรับรางวัล DIGI Data Awards 2022ปีนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวั ลให้กับหน่วยงานที่จัดทำข้อมู ลมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มกลางข้อมู ลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมความมุ่ งมั่นการจัดทำชุดทำข้อมูลของหน่ วยงานรัฐ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมื อในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทั ลภายใต้แนวคิด “Data Driven Government” รางวัลดังกล่าวนี้นอกจากเป็ นการส่งเสริมความมุ่งมั่นของหน่ วยงานรัฐแล้ว ยังได้มอบรางวัลส่งเสริมชุดข้ อมูลเปิดที่สำคัญและเป็นที่นิ ยมโดยคัดเลือกจากชุดข้อมูลที่มี อันดับการดาวน์โหลดสูงสุดจากผู้ ใช้บริการแพลตฟอร์มกลาง data.go.th ในอีกทางหนึ่งด้วย ความคาดหวังของการมอบรางวั ลในครั้งนี้ต้องการมุ่งเน้นให้ เกิดการฝึกฝนของเจ้าหน้าที่รั ฐในหน่วยงานที่ถือครองชุดข้อมู ลต่างต่างในหน่วยงานว่า ข้อมูลที่หน่วยงานถือครองไม่เพี ยงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะในหน่ วยงานเท่านั้น หากแต่ยังจะเพิ่มมูลค่ามากยิ่ งขึ้น เมื่อนำข้อมูลที่ถือครองมาเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้ วยกัน หรือแม้กระทั่งภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ ที่นำไปต่อยอดจะสามารถเพิ่มมู ลค่าของชุดข้อมูลได้เช่นกัน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุ มชนผู้ใช้ประโยชน์ของข้อมู ลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างหน่วยงาน และความร่วมมือของภาคประชาคม นอกจากนี้ยังมีการผลักดันการจั ดทำบัญชีช้อมูล หรือ Data Catalog โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)สนับสนุนให้หน่วยงานรั ฐมีทะเบียนบัญชีชุดข้อมูลเป็ นของตนเอง ผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดชุดข้อมูลเปิด ที่มีเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพอี กเป็นจำนวนมาก

รางวัล DIGI Data Award 2022 ในครั้งนี้มีการมอบรางวัลรวมทั้ งสิ้น 58 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 โล่เกียรติคุณ 9 รางวัลได้แก่

1)หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลเปิ ดยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 ( DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย , การกีฬาแห่งประเทศไทย

2)รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล (DIGI EXCELENCY DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

3)รางวัลพิเศษ (EXCELLENT  OPEN DATA HUB AWARD WINNERS) สำหรับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้ อมูลเปิดภาครัฐเพื่อเผยแพร่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ,  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ การเคหะแห่งชาติ

และประเภทที่  2 ประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิ ดทรงคุณค่า จำนวน 49 รางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ digi.data.go.th 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ “ DIGI TALK ”  2 ช่วงด้วยกันได้แก่ ช่วงที่ 1 บรรยายโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวั ตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลภายใต้ หัวข้อ Objective and Achievement ซึ่งมาบอกเล่าถึงภารกิจหลั กของสถาบัน DIGI เป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมที่มีต่อไป

และช่วงที่ 2 จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ Review and Preview ภาครัฐไทยกับการขับเคลื่อนด้วย Data ร่วมเสวนาโดย ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง , ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและร. ท.ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมาร่วมพูดคุย Review วิธีการขับเคลื่อนให้เกิด Data Driven Government และผลสำเร็จ พร้อมแนะนำถึงบริการเกี่ยวกับด้าน Open Data Hub ที่กำลังพัฒนาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com