วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
SHARE

ถอดรหัสธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 - 18:03

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบนวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้ ทันตามสถานการณ์ ‘ดิจิทัลเฮลท์ แคร์’ เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่เข้ามามีบทบาทตอบรับกระแสการตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ เกิดค่านิยมในการให้ความสำคัญกับการดูแลเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในเชิงป้องกันโรค โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยยกระดับมาตรฐานบริการด้านการแพทย์ ที่ได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เช่น Telemedicine หรือ แพทย์ทางไกล ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดจำนวนครั้งที่ต้องมาพบแพทย์ ลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยแอปพลิเคชันที่ผู้ป่วยสามารถนัดพบแพทย์โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งรอเป็นเวลานานที่ โรงพยาบาล เป็นต้น 

Krungthai Compass อ้างอิงผลการสำรวจของ A rizton Advisory & Intelligence บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลกที่ประเมินมูลค่าตลาดโลกของการแพทย์ทางไกล โดยคาดว่า มูลค่าตลาดนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 .18 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 257 0 จาก 1.12 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 หรือเติบโตเฉลี่ย 19 % ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและความต้องการที่กำลังเปลี่ ยนไปของผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล 

การเข้ามาของเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนธุรกิจเฮลท์แคร์ และช่วยยกระดับบริการด้านสุขภาพรูปแบบเดิมให้ดีขึ้น นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของธุรกิจเฮลท์แคร์ในอาเซียน มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2050 ประชากรของอาเซียนที่มีอายุ มากกว่า 65 ปี จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 15% ของประชากรทั้งหมด หรืออาจกล่าวได้ว่าอาเซียน มีแนวโน้มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่ากลุ่มคน Gen Y ที่อายุประมาณ 22 - 40 ปี และกลุ่มอายุช่วง 40 - 49 ปี จะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน และเลือกที่จะยอมจ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีมากกว่าเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค จึงไม่แปลกใจที่จะเห็นโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนต่างก็เร่งยกเครื่องปรับตัวรับกับเทรนด์นี้ ที่เห็นได้ชัดอย่างเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มี การนำเอา HealthTech มาต่อยอดเป็นเครื่องมือการให้บริการด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน “Health Up” ที่รวมการให้บริการต่างๆ มาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวดเร็ว แบบไร้รอยต่อ ขณะที่โรงพยาบาลผู้ให้บริ การเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 

โดย นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้ให้ข้อมูลว่า เครือโรงพยาบาลฯ ได้นำเอา Digital Engagement Model เข้ามาปรับใช้ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูล (Data) แล้วส่งต่อให้ทีมทำ Futuristic Data โดยนำข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนโปรแกรมการดูแลรักษาแบบ Human Touch Service มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) วัตถุประสงค์ คือ ความต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงโรงพยาบาลในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ถี่มากขึ้นบ่อยขึ้น แต่เป็นการเข้ามาดูแลสุขภาพที่เน้นเชิงป้องกัน จะไม่ใช่การเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อใช้เวลาในการนอนพักรักษาตัว ลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิ ภาพการรักษาสุขภาพและบริการเท่านั้น แต่ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าใช้ บริการจะถูกเก็บรักษาอย่างดี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเล่านี้จะรั่วไหลและมั่นใจได้ถึงคุณภาพการรักษา รวมถึงการส่งมอบบริการที่ดี โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Human Centric) 

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “การทำ Hyper Personalization เป็นอีกเทรนด์ ที่มาควบคู่กับ Preventive Healthcare ซึ่งเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลเชิง Big Data มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล ดังนั้นการที่โรงพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลได้ มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้บริการ เพราะจะสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละคนแบบเจาะลึก สามารถออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ ละบุคคล ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทาง คือ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมี คุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น All You Can Check โปรแกรมตรวจสุขภาพมิติใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะ โดยทางโรงพยาบาลจะช่วยมอนิเตอร์ สถานะสุขภาพของผู้เข้ารับบริการตลอดระยะเวลา 1 ปี มีแพทย์เป็นผู้ให้ คำแนะนำในการวางแผนดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลในระยะเวลาที่ นานเพียงพอที่จะปรับพฤติ กรรมใหม่ให้เหมาะสมและตรงจุด โปรแกรมนี้ยังครอบคลุมการตรวจร่างกายตั้งแต่รายการตรวจแบบพื้นฐาน ไปจนถึงการตรวจเจาะลึกคัดกรองความเสี่ยงเฉพาะด้าน”  

ทั้งนี้การขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ไม่ใช่แค่การลงทุนด้านเทคโนโลยี เท่านั้น แต่ต้องสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (ECO SYSTEM OF INNOVATION) ภายในองค์กรที่คอยให้การสนับสนุนให้เกิดสภาวะแวดล้อมด้านนวัตกรรมภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญมีมายด์เซ็ต และสกิลเซ็ตแบบนวัตกร นั่นคือ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความใส่ใจ และสังเกตผู้เข้ารับบริการแต่ละคน สามารถมองเห็นปัญหาแล้วนำมาขบคิดเพื่อใช้เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หากทำได้เช่นนี้ ก็จะมีโอกาสเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพแบบใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดได้ อย่างทันท่วงที 

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มองก ารณ์ไกลเรื่องของ Digital Healthcare และลงมือเปลี่่ยนแปลงองค์กรแบบ 360 องศาอย่างจริงจัง เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วในยุคนี้ นับว่าเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาคน ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุค  New Normal ได้อย่างดี แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com