วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
SHARE

สุดปัง! แอ็คมี่-DoubleDeep คนไทย 1 ใน 3 จากบุคคลระดับโลก ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 29 ตุลาคม 2566 - 16:19

สุดปัง! แอ็คมี่-DoubleDeep คนไทย 1 ใน 3 จากบุคคลระดับโลกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ มศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพตัวจริง สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดี แอ็คมี่-DoubleDeep หรือ

แอ็คมี่-วรวัฒน์ นาคแนวดี ที่นอกจากจะเป็นนักร้องนำวงร็อค DoubleDeep ที่มีซิงเกิล “Bitcoin (ฝันใหม่)”

เป็นผลงานเพลงสร้างชื่อที่ โดนใจนักเทรดมากมายทั่ วประเทศแล้ว ก็ยังเป็น CEO ของบริษัทฟินเทค BITNANCE

ที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินดิจิทัลยุคใหม่และเป็นเทรดเดอร์ที่ มีแฟนเทรดมากที่สุดในประเทศอีกต่างหาก

ด้วยความรู้ความสามารถระดับนี้ จึงไปเข้าตา European International University, EIU-Paris มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป จึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน ให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีความสามารถ และถือเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดี ยวจาก 3 บุคคลสำคัญจากทั่วโลกที่ได้รับปริญญานี้

โดยมหาวิทยาลัย European International University, EIU-Paris นี้ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส มีบุคคลชื่อดังระดับโลกที่ได้รั บปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย และแอ็คมี่-DoubleDeep หรือ วรวัฒน์ นาคแนวดี ก็เป็นหนึ่งใน 3 บุคคลในปีนี้ที่ได้รับเลือกให้ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ มศักดิ์ สาขาการเงิน ซึ่งก็ได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ แอ็คมี่ เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทาง European International University, EIU-Paris ได้ทำการคัดเลือกปราชญ์และผู้ เชี่ยวชาญ

ในแต่ละสาขาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งต้องผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ ดีต่อคนในสังคมในการนำเอาความรู้ ความสามารถในศาสตร์วิชาการด้ านที่ตนมีความรู้ความสามารถนั้น ๆ มาใช้ได้ในชีวิตจริง และประสบความสำเร็จขั้นสูงจนถื อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสั งคมเลื่อมใสดำเนิ นรอยตามและประสบความสำเร็จในชี วิตได้

และแอ็คมี่-DoubleDeep ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างคุ ณประโยชน์ที่สำคัญให้แก่ ภาคการเงินของประเทศ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่ นในการเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างทฤษฎีการเทรดเพื่อการอยู่ รอดและทำกำไรจากตลาดโลกอย่างยั่ งยืน และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่ วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังเป็นแรงบันดาลใจที่สร้ างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้แก่

ทั้งองค์กรและชุมชนในวงกว้าง ซึ่งเข้ากับหลักเกณฑ์พื้ นฐานในการคัดเลือกบุคคลที่เป็ นเลิศในด้านการเงินอย่างแท้จริง ทำให้เขาสมควรได้รับรางวัลยกย่ องอันทรงเกียรตินี้

ทั้งนี้ Ky. Col. Prof. Dr. Edward Roy Krishnan Founder & Director General มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) ได้กล่าวถึงแอ็คมี่-DoubleDeep ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิ ตติมศักดิ์ ครั้งนี้ว่า

“มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป มีความชื่นชมในไหวพริบด้ านการเงินในระดับนานาชาติของ ดร.วรวัฒน์ เขาเป็นหนึ่งในบุคคลกลุ่มแรก ๆ ของโลกที่ศึกษาเรื่องราวด้าน Fintech, Cryptocurrency, Blockchain และมีหลักฐานความสำเร็จเชิ งประจักษ์จากการได้รับรางวั ลระดับโลกมากมาย โดยเฉพาะการมีส่วนขับเคลื่ อนโลกการเงินทั้งด้านการลงทุน สร้างพันธมิตร และยังให้คำปรึกษาในธุรกิ จการเงินกับบริษัทระดั บโลกหลายแห่ง ทำให้เขากลายเป็นผู้ทรงอิทธิ พลในวงการเทคโนโลยีการเงินอย่ างแท้จริง โดยเฉพาะการลงทุนจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ (UAE) ที่ร่วมมือกับ TransEuro Group องค์กรระดับโลก ที่มีสำนักงานอยู่ในดูไบ มุมไบ โซล และซูริค นี่เป็นตัวอย่างของ ดร.วรวัฒน์ ด้านความสามารถในการทำงานกั บนานาชาติ มีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิ จในวงการการเงิน และมีสายตาที่เฉี ยบคมในการมองหาโอกาสการทำกำไรใน ตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก”

ทั้งนี้ในวันรับปริญญา ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ บัณฑิตทุกคนขึ้นพูดแสดงความรู้ สึกถึงการที่ได้รับคัดเลือกในวั นนั้น โดย แอ็คมี่-DoubleDeep ได้เผยความรู้สึกว่า

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ งที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน

จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ ผ่านการรับรองจากกระทรวงการอุ ดมศึกษาของฝรั่งเศส และองค์กรรับรองคุณภาพในระดั บสากล โดยที่ผ่านมาผมได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ทางการเงินยุคใหม่ และการเทรดในตลาดทุนระดั บโลกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ต่าง ๆ ที่ผมมีความเข้าใจและชำนาญมาให้ ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีอุดมการณ์โดยไม่มีการเก็ บค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่ อย่างใด และได้จัดตั้งองค์กร Traderist เพื่อให้เป็นชุมชนนักเทรดที่มี ความแข็งแรง พร้อมส่งเสริมการยกระดับชีวิต Logic & Mindset ของบุคคลทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น การได้รับปริญญาในครั้งนี้จึ งเหมือนเป็นรางวัล และเครื่องการันตีความรู้ ความสามารถของผมที่ ตอบแทนการทำงานเพื่ออุทิศตนในด้ านการเงินมากว่า 10 ปี และต่อยอดอุดมการณ์ออกไปสู่ผู้ คนอีกเป็นจำนวนมากให้มีความเชื่ อมั่นและมองเห็นความเป็นไปได้ที่ จะก้าวเข้ามาเป็น

นักลงทุนที่ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลื อกในการสร้างรายได้สำหรับอนาคต พร้อมกันนี้ผมยังมุ่งมั่ นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้ านการเงินและการลงทุนด้วยนวั ตกรรมอันทันสมัย เพื่อก้าวสู่ตลาดการลงทุนในระดั บโลกอย่าง

ไม่หยุดยั้งอีกด้วย”

สำหรับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) นอกจาก แอ็คมี่-DoubleDeep หรือวรวัฒน์ นาคแนวดี ซึ่งเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดี ยวแล้ว ยังมี

นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดั บโลกที่ได้รับปริ ญญาในสาขาการเงิน คือ Dr. Dalia Hazem Gmaik Khorshid

สตรีชาวอาหรับ 1 ใน 5 คนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในรั ฐบาลอียิปต์ และ Dr. Moataz Kandil ประธานบริษัท Fortescue Future Industries ประจำภูมิภาคตะวั นออกกลางและแอฟริกาเหนือ

โดยพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิ ตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย European International University, EIU-Paris นี้ ทาง Ky. Col. Prof. Dr. Edward Roy Krishnan เป็นผู้เดินทางมามอบปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยตนเองแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com