วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
SHARE

จังหวัดชายแดนใต้ เฝ้นหานักเตะดาวรุ่งพื้นบ้านมุ่งสู่อนาคตทีมชาติไทย

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 - 17:27

วันที่ 20 พย. 66 ที่สนามกึฬาฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียมเตรียมศึกษา จ.ปัตตานี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกระทรวง พม.ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัด PYN Young Soccer  3 ชายแดนใต้ พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ นายกริช อิทธิโชติกร ผู้อำนวยการโครงการ PYN Young Soccer 3 ชายแดนใต้ เปิดเผยว่าบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง ชุมชน และ สังคม ตลอดจนร่วมป้องกัน แก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 และ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์ วางแผนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนท้องถิ่น ที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ให้ได้รับโอกาสในด้าน ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และ เท่าเทียม ซึ่งทางสภาเด็กและเยาวชน ได้มีกำรจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและวางระบบ ให้เกิดกำรเรียนรู้ และมีความคิดริเริ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเพื่ อนำกลับไปพัฒนาในสังคม ในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเอง

คำอธิบายใต้ภาพ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นว่า การนำเด็ก และ เยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดน มาแข่งขันฟุตบอล เป็นการตอบโจทย์ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดี และ เป็นการให้โอกาสสาหรับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมโดยมีองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี และ มีเจ้าหน้ำที่ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งกีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะมีความเข้าใจง่าย และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัน นอกจากนี้ฟุตบอลยังเป็นที่กีฬาที่สร้างความสนุกสนาน มีความเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มชุมชนได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เล่น และเพื่อนร่วมทีมได้ สำมารถเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และ การแก้ปัญหาในทีม นอกจากนี้ ฟุตบอล ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นการออกกำลังกำยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และ จิตใจผู้เล่นด้วย

สำหรับโครงการ PYN Yong Soccer เยาวชนฟุตบอลไทย 3 ชายแดนใต้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่  ผู้บริหารในจังหวัด  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 แบ่งเป็น รุ่นอายุ 12 และ รุ่นอายุ 14 ปี โดยจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ดังนี้

จังหวัด ปัตตานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด ยะลา ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

จังหวัด นราธิวาส ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566  

โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนเฉพาะที่ มีภูมิลำเนาในจังหวัดพื้นที่ที่ จัดกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับทั้งประสบกำรณ์กรแข่งขัน กฎกติกาต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงขึ้นมาเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ และรับถ้วยรางวัล ของนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเงินรางวัลอีกกว่า30,000บาท

นายกริช อิทธิโชติกร ผู้อำนวยการโครงการ PYN Young Soccer 3 ชายแดนใต้ บอกถึงความสนใจและความสามารถของเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการฯ

นายกริช เปิดเผยต่อว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง ชุมชนและสังคม ร่วมป้องกัน แก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์วางแผนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท้องถิ่น ที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ให้ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งทางสภาเด็กและเยาวชน ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและวางระบบ ให้เกิดการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาสังคม ในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเอง

ทั้งนี้พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง เป็นเขตเปราะบาง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ อาจจะถูกชักจูง ไปในทางที่ผิดได้โดยง่าย ทางสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญ และดูแลเป็นกรณีพิเศษ จัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี สร้างความเข้าใจในทุก ๆ ด้าน สร้างความสามัคคี เกิดศูนย์รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งพุทธ และมุสลิม  “เด็กทุกคนมีความฝัน มีพลัง มีความสามารถอยู่แล้ว เมื่อผู้ใหญ่เปิดพื้นที่แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาแข่งขันฟุตบอล ที่เป็นที่รักและชื่นชอบของพี่ น้องในพื้นที่นี้ที่มีทั้งโรงเรียนและอคาเดมี่ต่างๆ หนุนด้านฟุตบอล เป็นการตอบโจทย์ในการสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้โอกาสแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม เห็นเพชรเม็ดงามอีกหลายคนโดยมี องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการพั ฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

การเลือกพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อความเท่าเทียม ทั่วถึง และสะดวกแก่เยาวชนและพี่น้องในพื้นที่ที่มีใจรักฟุตบอลได้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ทั้ ง 3 จังหวัด”

“ชอบเล่นบอล เล่นมาสักพัก รายการนี้เปิดโอกาสให้เด็กเล่นเต็มที่ จบป.6 อยากไปเรียนรร.พีระยานาวิน“ หนึ่งจากทีมฟุตบอลพลัส รร.เทศบาล 4 หนึ่งในทีมที่เข้าร่วมแข้งขันในโครงการฯ บอกถึงความรู้สึกของตัวเอง

ส่วนผลการแข่งขันที่จบลงไปเเล้วในวันนี้จ.ปัตตานี ทีมชนะเลิศรุ่นอายุ 14 ปี ได้เเก่ รร.พีระยานาวิน คลองหินวิทยา และรุ่น 12 ปี ได้เเก่ รร.อนุบาลปัตตานี ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นครั้งเเรก

ภาพข่าว /ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานีแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com