วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2567
SHARE

เปิด 5 มุมมองนักการตลาดรุ่นใหม่จากรั้ว CMMU กับความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 - 17:14

เห็นด้วยไหมว่า “การตลาด (Marketing)” ทำให้เราเข้าใจลูกค้าได้ชั ดเจนขึ้น และตอบสนองได้อย่างตรงจุดตรงใจ  ปัจจุบันการตลาดเข้าไปแทรกซึ มเป็นส่วนสำคัญในทุกธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้สร้ างความน่าสนใจให้ธุรกิจได้อย่ างดี ทำให้เกิดกระแสไวรัลในโลกโซเชี ยล สินค้ากลายเป็นที่รู้จัก รวมถึงหลายๆ แบรนด์ที่ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ โปรดที่ผู้บริโภครุ่นใหม่เลื อกติดตามและสนับสนุน ฉะนั้น จะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจหรือแบรนด์ที่ทำอยู่ยั งคงน่าสนใจ เติบโต และทันเทรนด์ตอบโจทย์ผู้บริ โภคในเวลาที่ใช่ ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายของทุ กธุรกิจ สำหรับเหล่านักการตลาดและผู้ ประกอบการที่ต้องปะทะเทรนด์ การตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ ล้วนต้องเร่งพัฒนาตนเองและธุรกิ จเพื่อให้เกิดแต้มต่อผลสำเร็ จให้เหนือคู่แข่งที่มากขึ้ นในตลาดยุคดิจิทัลนี้ด้วย

วันนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) สถาบันการศึกษาด้านการจัดการธุ รกิจชั้นนำ จึงจะพาทุกคนไปรู้จักคำว่า Practical Action Learning การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง และ Lifelong Learning การเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านประสบการณ์ของ 5 ศิษย์เก่า CMMU Alumni ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตลาด (MK) ที่ล้วนผ่านกระบวนการสร้างให้ เป็น “นักการตลาดมืออาชีพ (Professional Marketer)” ด้วย 3 แกนการเรียนรู้ ในหลักสูตรการตลาด คือ 1. รู้จักและเข้าใจผู้บริโภค ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยการตลาด วิธีการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิ ตัล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติ กรรมลูกค้า (Customer Data Analytics) 2. การสร้างและบริหารแบรนด์ ศึกษาการพัฒนาสินค้าและแพลตฟอร์ มใหม่ๆ การสร้างและพัฒนาแบรนด์เชิงกลยุ ทธ์ และ 3. การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ศึกษาช่องทางและกลยุทธ์ การตลาดธุรกิจค้าปลีก การทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing & Analytics) 

นอกเหนือจากนี้ หนึ่งในสิ่งที่ได้จากการเรียน คือ มิตรภาพ และคอนเนกชั่นที่กว้างขวาง ซึ่งผู้ที่มาเรียนล้ วนมาจากหลากหลายธุรกิจชั้นนำ ที่ถ้าหากไม่ได้มาเรียนที่นี่ก็ อาจจะไม่มีโอกาสในการทำความรู้ จักกัน แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ไปพั ฒนาธุรกิจตนเอง และเส้นทางอาชีพของตนสู่ผลลัพธ์ ที่ดีขึ้นในเวอร์ชันใหม่ โดย CMMU Alumni แต่ละท่านมีโปรไฟล์อย่างไร มีการนำความรู้จาก ซีเอ็มเอ็มยู ไปต่อยอดธุรกิจจนตอบสนองความต้ องการของตลาดและผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างไร ไปฟังกันเลย!

เริ่มที่ “คุณหมอออย” อัจฉรา รุจิระพงศ์ จากสัตวแพทย์สู่นักการตลาดมื ออาชีพ ในตำแหน่งผู้แทนบริษั ทยาและเวชภัณฑ์สัตว์ และปัจจุบันเป็น Strategy & Business Development Manager ที่โรงพยาบาลสัตว์อารักษ์ เดิมคุณหมอออยไม่มีแบ็กกราวน์ด้ านการตลาดเลย หลังจากเรียนจบก็ได้มาเริ่ มทำงานสายการขาย ซึ่งต้องทำงานคู่กับที มการตลาดของบริษัทตลอด ทำให้คิดว่าถ้ามีความรู้ ความสามารถทางการตลาดเพิ่มขึ้น อาจจะทำงานพูดคุยกับที มการตลาดไปในทิศทางเดียวกันได้ ราบรื่นขึ้น ประจวบกับได้รับคำแนะนำจากเพื่ อนว่า ซีเอ็มเอ็มยู มีสอนการตลาดโดยตรง และเนื้อหาการสอนตรงกับสิ่งที่ เราต้องการรู้ รวมถึงการเดินทางสะดวกติดกั บถนนวิภาวดีรังสิตและมีที่ จอดรถให้เหมาะสม จึงตัดสินใจเรียนที่แห่งนี้ ในช่วงเริ่มต้นเทอม 1-2 ต้องเรียนวิชาพื้นฐานกับสาขาอื่ นๆ ทำให้ได้คอนเนกชั่นที่ดี เพราะผู้ที่มาเรียนต่างอยู่ ในบริษัทดังต่างๆ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ลักษณะทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลแปลกใหม่ค่อนข้ างมาก เมื่อเข้าเทอม 3 จึงเรียนลงลึกไปในสาขาการตลาด ได้ศึกษาเนื้อหาสินค้า คิดค้นสินค้าขึ้นมา ทำให้ทราบถึงกระบวนการคิด กระบวนการสื่อสารที่จะส่งตรงผู้ บริโภค ซึ่งระหว่างเรียน เราได้นำความรู้ไปปรับใช้กับสิ นค้าและธุรกิจจริงของเราควบคู่ ด้วย และได้นำผลการตอบลัพธ์ทั้งดี และไม่ดีมาปรึกษาอาจารย์ ทำให้ได้ข้อเสนอแนะที่ดี แก้ปัญหาตรงจุด ซึ่งจุดนี้ทำให้เราได้ ประสบการณ์จริง และมีประโยชน์มากๆ รวมถึงได้จัดเสวนาครั้งใหญ่ อย่าง Bragger Marketing การตลาดคนชอบอวด ที่ได้เปิดให้สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปมาร่วมฟังด้วยค่ะ

ถัดมา “คุณโบอิ้ง” ปวีณ์ธิดา เขื่อนศรี Marketing Communication Manager บริษัท การ์มิน ประเทศไทย จำกัด จากนักสื่อสารภาษาสู่นักสื่ อสารการตลาด เดิมคุณโบอิ้งจบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตทำงานที่ เอเจนซี่โฆษณา ดูแลทั้งการประสานโปรเจกต์ วางแผน Planner และมีเดีย กระทั่งเริ่ มสนใจและมองหาโอกาสการทำงานฝั่ งแบรนด์ ซึ่งบางแบรนด์จะมีการระบุขอวุฒิ จบตรงสายการตลาด รวมถึงอยากรู้วิธีคิ ดและวางแผนทางการตลาด (Marketing Planning) จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัดสิ นใจสมัครเรียน ปริญญาโท สาขาการตลาดที่ ซีเอ็มเอ็มยู โดยช่วงที่เรียนเป็นช่วงผลั ดเปลี่ยนระหว่างการทำงานที่ เอเจนซี่โฆษณา กับการเข้ามาทำงานที่แบรนด์การ์ มิน (GARMIN) ด้วย ฉะนั้นจึงได้ ผสมผสานนำประสบการณ์การทำงานที่ ผ่านมา มาแชร์ให้เพื่อนๆ ในคลาสเรียน รวมถึงนำสิ่งที่เรียน ณ ขณะนั้นไปปรับใช้กับงานปัจจุบัน เช่น การวางแผนสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งในการเรียนจะมี Case Study จริงจากเพื่อนๆ ในหลากหลายธุรกิจมาแลกเปลี่ยนกั นเสมอ ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิ ตการทำงานจริงและยังได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาค่ะ

ตามด้วย คุณศวิตา เกตุนาค Senior International Sales & Marketing Executive บริษัท Siam Health Group แบรนด์ Dentiste & Smooth E อีกหนึ่งศิษย์เก่า CMMU จากนักสื่อสารภาษาสู่นั กการตลาดและการขายระหว่างประเทศ คุณศวิตาสำเร็จการศึกษาปริ ญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ และเริ่มต้นทำงานที่บริษัทผู้ ผลิตและจัดจำหน่ายเข็มขัดรัดท่ อแห่งหนึ่ง ในรูปแบบ B2B ดูแลการขายระหว่างประเทศ และเดินทางไปออกงานนิ ทรรศการในต่างประเทศบ่อยครั้ง เช่น เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน ทำให้ได้เห็นพฤติกรรมผู้บริ โภคที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม กระทั่งทำได้ประมาณ 3 ปี จึงสมัครเข้าเรียนปริญญาโท สาขาการตลาด ที่ ซีเอ็มเอ็มยู เพราะงานส่วนการตลาดเริ่มเข้ ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และเราไม่ได้มีพื้ นฐานการตลาดเลย คิดว่าถ้าเรามีความรู้เช่น เรื่อง Marketing Strategy เราอาจจะสื่อสารติดต่อธุรกิจได้ ดีกว่านี้ ประกอบกับมีความสนใจอยากย้ ายงานไปฝั่ง Consumer Product ด้วย จึงตัดสินใจเข้าเรียนที่นี่ ช่วงที่เข้ามาเรียน แม้จะเรียนสายภาษามา แต่ก็ไม่ได้กลัวการมาเรียนเลย เพราะเรามีประสบการณ์ การทำงานมาระยะหนึ่ง คิดว่าสามารถมาแลกเปลี่ยนกับเพื่ อนๆ และอาจารย์ในคลาสได้ กลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าว่ าเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ เราสนใจค่ะ ปัจจุบันเราได้เปลี่ ยนงานมาทำสาย FMCG (Fast moving consumer goods) อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจแบบ B2B อยู่ แต่ด้วยตัวสินค้าเอง ทำให้ต้องมีความเข้าใจผู้บริ โภคมากยิ่งขึ้น เราจึงมีโอกาสได้นำความรู้ที่ ได้จากที่นี่ไปปรับใช้กับงานที่ ทำอยู่มากขึ้นค่ะ

ด้าน “คุณแมกซ์” กิตติวัฒน์ คล้ายนิล Assistant Sales Manager บริษัท พี.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด จากนักวิทยาศาสตร์สู่นักการตลาด โดยคุณแมกซ์เรียนจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และเริ่มทำงานด้าน Research & Development ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพผิว โดยวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวว่าทำจากส่ วนผสมอะไร และแม้เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่การพัฒนาครีมกระปุกหนึ่งก็ต้ องวิเคราะห์ด้วยว่า เราทำให้ใคร ใครคือกลุ่มลูกค้าเรา และ Pain Point ของลูกค้าคืออะไร ทำให้มองว่าการตลาดแทรกซึมเข้ ามาทุกส่วน ขณะที่ส่วนตัวเป็นคนชอบการบริ หาร และมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุ รกิจความสวยความงามที่คงจะไม่ ซบเซา รวมถึงพิจารณาแล้ว เราไม่ได้มีความรู้พื้ นฐานทางการตลาด ทำให้ยากต่อการนำสินค้าที่พั ฒนาไปขายกับทีมขาย และทีมการตลาดในบริษัท ซึ่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้ างคุณค่าให้กับสินค้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นเข้ามาเรี ยนปริญญาโท สาขาการตลาด ที่ซีเอ็มเอ็มยู และเริ่มผันตัวมาทำงานด้ านการตลาดมากขึ้น ซึ่งก็ได้นำความรู้ที่เรี ยนมาไปใช้กับงานที่เราได้ ทั้งการดูแล Supplier การวางกลยุทธ์ เทคนิคการขาย รวมถึงขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ าที่มีทั้งเจ้าของแบรนด์ หรือ OEM เป็นต้น รวมถึงนำเคสจริงจากที่ทำงานปั จจุบันมาร่วมศึกษาและหาข้ อเสนอแนะกับอาจารย์

สุดท้าย คุณพัชรพันธุ์ เทียนศิริ CEO บริษัท อดัม แอนด์ อีฟ จำกัด ธุรกิจ Wedding Studio จากมุมนักธุรกิจกับการตลาด ที่ได้นำความรู้ทางการตลาดไปใช้ สร้างแบรนด์ และทำการสื่อสารการตลาดกับกลุ่ มเป้าหมาย เดิมคุณพัชรพันธุ์เรียนจบปริ ญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น และเริ่มต้นทำงานเป็นดีไซเนอร์ ที่แบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่ง ราว 1 ปีกว่า จากนั้นไปเรียนปริญญาโท ด้านออกแบบแฟชั่นที่ประเทศอั งกฤษ แล้วมาเปิดธุรกิจส่วนตัวที่ห้ างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แต่ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ ดีจึงทำให้มีเหตุธุรกิจปิดลง แล้วไปทำงานลูกเรือ สายการบินแห่งหนึ่งร่วม 9 ปี ซึ่งระหว่างนั้นทำธุรกิจเสื้อผ้ าสำเร็จรูปขายช่องทางออนไลน์ด้ วย แต่ด้วยการแข่งขันที่มากขึ้น และเราออกแบบเอง ควบคุมการผลิตคุณภาพสินค้าเอง จึงเริ่มมองหาความแตกต่าง และผันมาทำชุดแต่งงานด้วยดีไซน์ โดดเด่น ยังไม่มีในประเทศไทย และราคาเข้าถึงได้ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง ขณะที่ต้องเผชิญความท้าทายอี กครั้ง เพราะธุรกิจชุดแต่งงานระดับบิ๊ กๆ ก็ลดดีไซน์หรูหรามาแข่งกั บตลาดเดียวกับเราด้วย

ดังนั้น จึงจุดประกายให้ลุกมาเรียนปริ ญญาโท สาขาการตลาด ที่ ซีเอ็มเอ็มยู เพื่อที่จะเติมเต็มความรู้มาปรั บธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งได้นำธุรกิจตนเองมาปรึ กษาอาจารย์ในคลาสเรียนด้วย อาจารย์ให้คำแนะนำที่ดี แก้ปัญหาตรงจุดและนำไปปรับทำได้ เลย เช่น ธุรกิจรีเทล การจัดวางหน้าร้านควรทำอย่างไร การวางกลยุทธ์ของร้านค้าที่ เหมาะสม การทำ Digital Marketing หรือการวาง Blueprint (พิมพ์เขียว) ในการสร้างแบรนด์ร้านชุดแต่ งงานของตัวเองอย่างเป็นระบบ รวมถึงนำผลตอบรับจากลูกค้ามาปรึ กษาอาจารย์ต่อด้วย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน ประมวลความผิดพลาด และกำหนดทิศทางให้กับธุรกิจได้ อย่างดีเลยครับ

เห็นได้ว่า การมาเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรไทย สาขาการตลาด (MK) ที่ ซีเอ็มเอ็มยู ไม่ได้เพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้น แต่ได้การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ จริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติ ม สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/ CMMUMAHIDOL)แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com