วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
SHARE

หลักทรัพย์หยวนต้า รุกเกมการสื่อสารถึงลูกค้าอย่างสะดวก ปลอดภัย ใช้งาน LINE Official Notification

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 14 มีนาคม 2567 - 17:36

ในโลกยุคใหม่ที่การสื่อสารติดต่ อถึงกันโดยง่าย กลายเป็นภัยร้ายที่ทำให้มิจฉาชี พเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างง่ ายดายเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่จำเป็นต้องมีการส่งข้อความยื นยันสถานะหรือแจ้งเตือนการทำธุ รกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้ง  มิจฉาชีพจึงเลือกปลอมแปลงข้ อความ SMS แจ้งเตือนของธุรกิจเหล่านี้ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิด นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิ นจำนวนมากได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ SMS ของบริษัทและองค์กรต่างๆ เริ่มถูกเพิกเฉย ลูกค้าไม่เปิดอ่านข้อความ ทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่มี ประสิทธิภาพ สร้างปัญหากับทั้งธุรกิจและผู้ รับบริการ

หลายบริษัทได้ พยายามหาทางออกในการบริการลูกค้ าที่ปลอดจากภัยมิจฉาชีพ โดยหนึ่งในนั้นคือ หลักทรัพย์หยวนต้า หนึ่งในผู้นำแห่งวงการโบรกเกอร์ ในไทย ที่ริเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดจาก LINE มาใช้แก้ไขปัญหาและสร้ างความปลอดภัยในการใช้งานให้กั บลูกค้า โดยได้นำ LINE Ofiicial Notification หรือ LON โซลูชั่นส่งข้อความแจ้งเตือนผ่ าน LINE Official Account (LINE OA) มาช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่ างบริษัทกับลูกค้า ในการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่ างๆ ซึ่งสามารถช่วยตัดความกังวลเรื่ องข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์พฤติกรรมลู กค้าคนไทย ที่ชอบความง่าย สะดวก เพราะอยู่บน LINE แพลตฟอร์มที่คนไทยคุ้นเคย ถือเป็นการก้าวข้ามความท้ าทายในการสื่อสารถึงลูกค้ายุ คใหม่ได้เป็นอย่างดี        

ชวนรู้จัก LINE Ofiicial Notification หรือ LONLINE Official Notification หรือ LON คือ ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ส่ งจากระบบของ LINE ไปสู่ลูกค้า  ผ่านฐานข้อมูลที่เป็นเบอร์โทรศั พท์ของบริษัท โดยจะแสดงผลผ่าน LINE Official Account ของบริษัทนั้นๆ แทนที่การส่งข้อมูลส่วนตัวลูกค้ าผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถื อโดยตรงด้วยช่องทาง SMS โดยสามารถแสดงข้อความได้ยาวกว่ าหรือมากกว่าการส่งแบบ SMS และยังมีรูปแบบเฉพาะของการส่ งมากถึงกว่า 20 รูปแบบ ทำให้สามารถแยกประเภทข้ อความการแจ้งเตือนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น แจ้งกำหนดชำระบิล แจ้งเตือนการร่วมกิจกรรม ยืนยันขั้นตอนธุรกรรม ยืนยันการจอง ซื้อสินค้า หรือการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

ธุรกิจที่ใช้ LON จะต้องมีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้า โดยที่ลูกค้าเหล่านั้นจะเป็นเพื่ อนผู้ติดตาม หรือไม่ได้เป็นเพื่อนผู้ติดตาม LINE Official Account ของธุรกิจก็ได้ ขอเพียงเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมู ลจะต้องเป็นเบอร์โทรที่มี การลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE ของผู้รับข้อความ ข้อความที่บริษัทกำหนดไว้ จึงจะถูกส่งผ่าน LINE Official Account ของธุรกิจนั้นไปถึงลูกค้าได้ สำเร็จ

แจ้งเตือนทุกธุรกรรมสำคัญของลู กค้าได้อย่างปลอดภัยหยวนต้า เริ่มนำ LON มาใช้ตั้งแต่ปีที่ 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ใช้ LON ในการแจ้งเตือนสถานะ การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน และคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์  ซึ่งถือว่าเป็นธุรกรรมพื้นฐานที่ ลูกค้าส่วนมากใช้เป็นประจำ การที่หยวนต้าใช้ LON ในการสื่อสารกับลูกค้า ไม่เพียงทำให้ลูกค้ารู้สึ กสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแจ้ งเตือนสำคัญได้ แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นด้ านความปลอดภัยของข้อมูลที่ลูกค้ าได้รับ ส่งผลให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการฝากเงินเข้าระบบสู งมากขึ้นตามไปด้วย

สู่ผลลัพธ์ความสำเร็จที่พิสูจน์ ได้ด้วยตัวเลขผู้ใช้งาน LINE ในไทยที่สูงมาก ในอัตรากว่า 90% ของผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ ใช้ LINE ในชีวิตประจำวัน จำนวนข้อความแจ้งเตือนทั้งหมดที่ หยวนต้าส่งออกมาด้วย LON มีตัวเลขสูงถึง 91.04% ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ใช้ งาน LINE ในประเทศไทย และมีนัยสำคัญเพียงพอพิสูจน์ได้ ว่าสามารถทดแทนรูปแบบการส่งข้ อความผ่าน SMS ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่หยวนต้าใช้ LON ในการส่งข้อความแจ้งเตือนถึงลู กค้า ทำให้ต้นทุนของการแจ้งเตื อนสถานะต่างๆ ให้กับลูกค้าของหยวนต้ าลดลงไปกว่า 80% เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความ SMS แบบเดิม

นอกจากนี้ ด้วยความที่หยวนต้าเป็นธุรกิจตั วกลางในซื้อขายหลักทรัพย์ด้ วยตนเอง การสร้างประสบการณ์การรับรู้ข้ อมูลสำคัญจากบริษัทได้อย่ างสะดวกและปลอดภัย โดยแจ้งเตือนสถานะธุรกรรมให้ลู กค้าอยู่เสมอ ด้วยอัตราการส่งข้อความ LON สำเร็จสูงถึง 47.29% โดยวัดจากจำนวนข้อความที่ผู้รั บได้รับจริง ทำให้ลูกค้ามีความมั่ นใจในการทำธุรกรรมซื้อขายกั บหยวนต้าได้อย่างต่อเนื่อง มีผลโดยตรงต่อยอดขายรายได้ ของบริษัท และในมุมมองของการสร้างแบรนด์ หยวนต้ายังได้รับการยอมรับและชื่ นชมจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทหลั กทรัพย์รายแรกของของไทย ที่พัฒนาการสื่อสารให้เข้ากับยุ คสมัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุ ดของลูกค้า

นอกจากธุรกิจโบรกเกอร์ ที่มี หยวนต้า เป็นผู้นำในการบุกเบิกพั ฒนาการสื่อสาร แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้กับลู กค้าผู้ใช้งานผ่าน LON แล้ว กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ยังสามารถใช้ LON เป็นโซลูชั่นแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ าได้อย่างหลากหลายเช่นกัน โดยต้องแน่ใจว่า บัญชี LINE OA ของธุรกิจคุณเป็นบัญชีรับรอง (Verified Account) โล่สีน้ำเงิน หรือบัญชีพรีเมี่ยม โล่สีเขียวเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งาน LON ได้ สำหรับธุรกิจที่สนใจใช้งาน LON สามารถติดต่อเอเจนซี่ที่ดู แลแบรนด์ของท่านได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือสามารถเลือกติดต่อเอเจนซี่ พันธมิตรของ LINE ได้ที่ https://lineforbusiness.com/ th/partner ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LON ได้ที่ https://lineforbusiness.com/ th/service/line-official- notificationsแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com