วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
SHARE

โรงพยาบาลพระรามเก้า พัฒนาความยั่งยืน มุ่งเน้นดูแลใส่ใจพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 - 17:41

การเติบโตอย่างยั่งยืนของหลาย ๆ องค์กร ปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง คงไม่พ้นบุคลากรในทุก ๆ ตำแหน่ง ที่ลงแรงร่วมใจจนทำให้องค์กรได้ ขับเคลื่อนก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ที่เดินหน้าสู่การเป็ นโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการให้บริการตอบรั บความต้องการผู้รับบริการยุ คใหม่ในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบหลักที่ตั้งอยู่บนความยั่ งยืน 3 อย่าง ประกอบด้วยเรื่อง คน-กระบวนการ- เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านคน นอกจากการพัฒนากรอบความคิ ดของคนทำงานให้พร้อมเปิดรับต่ อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมเรื่องวั ฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ความคล่องตัว การเพิ่มศักยภาพและเพิ่มทั กษะการทำงานที่สำคัญในอนาคตแล้ว โรงพยาบาลก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจดู แลบุคลากรที่เป็นฟันเฟื องขององค์กรในด้านคุณภาพชีวิต ล่าสุดร่วมมือ แรบบิทแคช เพื่อเข้าช่วยเหลือพนักงานในด้ านการเงินสำหรับผู้ที่มีปั ญหาหรือมีความจำเป็นด้านการเงิน

นายภาคิน ภู่ประเสริฐ Head of Strategy Department โรงพยาบาลพระรามเก้า พูดถึงการร่วมมือในกิจกรรมนี้ “ทางโรงพยาบาลพระรามเก้าของเรา นอกจากจะเห็นความสำคัญในด้านดิ จิทัล มีการปรับรูปแบบให้การบริ การของเราได้ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้าคนไข้ของเรามากขึ้ นแล้ว ทางเราเองก็ยังให้ความสำคัญกั บคนในองค์กร ซี่งโครงการ Rabbit Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืน...เริ่มที่ คุณ ของแรบบิทแคช ก็จะมาตอบโจทย์ให้กับเราในเรื่ องนี้ เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่ วยเหลือทุกปัญหาของพนักงานให้มี ความสุข ที่ผ่านมาโรงพยาบาลให้ความสำคั ญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นที่หนึ่ง เพราะหากพนักงานของเรามีสภาวะจิ ตใจที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อการทำงานทำให้พนั กงานทำงานอย่างมีความสุข โรงพยาบาลจึงอยากดูแลช่วยเหลื อพนักงานที่อาจมีปัญหาด้ านการเงินแบบฉุกเฉิน เข้าถึงแหล่งเงินที่เชื่อถือได้ และจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ อย่างเป็นระบบ ในอัตราดอกเบี้ยยุติธรรม จึงเข้าร่วมกับโครงการของแรบบิ ทแคชในครั้งนี้

ซึ่งหลังจากที่ ทางโรงพยาบาลพระรามเก้ าของเราได้เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ตอบโจทย์สำหรับพนักงานที่ต้ องการความช่วยเหลือได้ดี ซึ่งการที่เรามีสวัสดิการแบบนี้ ในระยะยาว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมาช่ วยเหลือพนักงานให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่นกับการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่ นยั่งยืนยิ่งขึ้น ตรงตามแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ตรงตามวิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลพระรามเก้าของเราแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com