วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19
SHARE

ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19

โพสต์โดย Salvation เมื่อ 9 เมษายน 2563 - 17:38

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดได้มีการประกาศปิดเมืองร้อยเอ็ดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม 

ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19

 

โดยทาง ejan.co ได้เผยข้อมูลว่า (8 เม.ย. 63) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหนังสือประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ระบุว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดถือปฏิบัติ นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด พบมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน 3 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 563 และวันที่ 24 มีนาคม 2563 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงให้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลเดินทางเข้า - ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เว้นแต่ต้องรับการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก็สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะ เพื่อการขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุ และสิ่งพิมพ์ หรือมีเหตุจำเป็นตามข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศฉบับนี้

2. เหตุความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องบันทึกคำร้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายในท้องที่ที่ด่านตรวจคัดกรองตั้งอยู่ ทั้งนี้ คำขออนุญาตให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม 1 ท้ายประกาศฉบับนี้

3. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานบริษัท หรือลูกจ้างของบริษัท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออก พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อให้พิจารณาให้บุคคลเดินทางเข้า- ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

4. กรณีมีหลักฐานเคยผ่านการกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) หรือผ่านการกักตัว ณ สถานที่ที่จังหวัดอื่น (Local Quarantine) มาแล้ว ให้นายอำเภอใช้มาตรการในการกักตัว ณ บ้านของตนตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้น (Home Quarantine) หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19

 

5. ห้ามรถโดยสารสาธารณะ เดินทางเข้า - ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

- ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินรถในเส้นทาง หมวด 2 (กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

- ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินทางเข้า – ออกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับยกเว้นเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) และต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจัดทำบัญชีควบคุมการเดินทางเป็นประจำทุกวัน และส่งบัญชีควบคุมดังกล่าวให้นายอำเภอประจำท้องที่ที่จุดตรวจนั้นตั้งอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน

6. ห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ระหว่างเวลา 17.00 - 22.00 น. (เฉพาะวันที่ 10 - 17 เมษายน 2563)

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19
ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19
ด่วน ร้อยเอ็ดประกาศปิดเมือง 7 วัน 10 – 17 เม.ย. ป้องกันโควิด-19

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ejan.co


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com