วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา คืนค่าเทอม จ่ายค่ารักษาตามใบเสร็จ
SHARE

เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา คืนค่าเทอม จ่ายค่ารักษาตามใบเสร็จ

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 - 15:38

จากกรณีที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้มีครูพี่เลี้ยงทำร้ายเด็ก ทั้งนี้ทางสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้นัดทำความชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีบันทึกข้อตกลงดังนี้

เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา คืนค่าเทอม จ่ายค่ารักษาตามใบเสร็จ

1. ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อในโรงเรียน

-ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องนั้น หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการคืนให้

-โรงเรียนจะเร่งดำเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและให้มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนใดที่ผู้ปกครองตกลงกันได้โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์

-โรงเรียนจัดทำป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคน รูปถ่ายหน้าห้องเรียนทุกห้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน

-โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำหรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มจำนวนที่จ่ายจริง

-ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สำหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมิน ให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทำความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียน และครู โดยด่วน

-ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักเรียน

-ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาทีเป็น 40 นาที

-ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิต ให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ

-ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องเฉพาะตู้ที่นั่งโดยสาร เพื่อดูแลความปลอดภัยและเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างเดินทาง และรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน

-โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคม 2563

เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา คืนค่าเทอม จ่ายค่ารักษาตามใบเสร็จ
เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา คืนค่าเทอม จ่ายค่ารักษาตามใบเสร็จ

2.กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่น

-โรงเรียนพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายให้แล้วเสร็จ มอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน

-โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในปีการศึกษา 2563

-โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำ หรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุ เต็มจำนวนที่จ่ายจริง

-ส่วนค่าชดเชยหรือค่าบำรุงขวัญ โรงเรียนจะเร่งดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา และจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าโดยด่วนต่อไป

3. การเร่งรัดติดตาม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสารธารณสุข ผู้แทน สช. นิติกรสำนักงาน ปลัดกระทวง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่

เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา คืนค่าเทอม จ่ายค่ารักษาตามใบเสร็จ

1) ติดตามการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

2) นำเสนอข้อตกลงและการปฏิบัติที่จำเป็นเพิ่มเติมและข้อเรียกร้องเพิ่มเติม

3) รายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กำกับดูแล สช.

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการชี้แจงกรณีพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กอนุบาลนั้น นายพิศุทธิ์ ยงค์กมล

ผู้เเทนผู้บริหาร รร.สารสาสน์ฯ ได้กล่าวขอโทษ โดยระบุว่า “ไม่มีอะไรจะฝากนอกจากคำว่า ขอโทษ เราไม่แก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้น เราขออภัย ท่านผู้ปกครอง พี่น้อง ประชาชน พ่อแม่ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจกับสารสาสน์ แล้วทำให้ท่านผิดหวัง ทุกอย่างจะดีขึ้น”

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com