วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา
SHARE

เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 2 กันยายน 2564 - 15:30

มิติใหม่แห่งการ ส อ น ธ ร ร ม ะของยุคนี้จริงๆ ชาวเน็ตถึงกับหัวเราะ ส นั่ น โ ซ เ ชี ย ล หลัง พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วั ล ย์ วรวณฺโณ ไลฟ์พูดคุย รวมถึง เ ปิ ด ให้ ช า ว เ น็ ตได้เข้ามา ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า ชี วิ ต รวม 10 คำตอบที่ฟังแล้วฮา ข้ า ม ช า ติ ไว้ที่นี่แล้ว

เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา

ขึ้น เ ท ร น ด์ ทวิตเตอร์ ไ ป เป็นที่ เ รี ย บ ร้ อ ย สำหรับแฮชแท็ก # พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วัล ย์ จากที่ อ  อ ก ม าไลฟ์สด พร้อม กั บ ต อ บ ปั ญ ห า ชาวเน็ตแบบสาระปนฮา ได้ทั้ง สั จ ธ ร ร ม ชี วิ ต ได้ทั้งความสนุกสนาน

ดังเช่นล่าสุด พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วั ล ย์ ได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊ก พูดคุยกับญาติโยม ซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปพิมพ์ คำ   ถ า มไว้มากมาย ทั้งมีสาระและ ไ ม่ มี สาระ แต่ทั้งนี้ พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วั ล ย์ ก็ ต อ บ เท่าที่ ต อ บได้ ดังเช่น 10 คำ ต อ บสุดฮา ที่ชาวเน็ตพูดถึงมากจริง ๆ โดย เ ฉ พ าะ ในทวิตเตอร์

1. ไ ม่ ต้ อ ง ไป ถ า ม เ ด็ ก นะว่า อยากเป็น อ ะ ไ ร ถ า ม เ พื่ อ อ ะ ไ ร  เ ช ย ม า ก ให้ เ ด็ ก เรียนรู้เอง ไ ม่ ต้ อ ง เ ป็ น อ ะไ ร สั กอย่างยังได้เลย ค รู คือถ้ารู้ว่าเป็น พ ร ะ แล้วดีแบบนี้  ก็จะ ต อ บ ค รู ว่าอยากเป็น พ ร ะ นะเนี่ย

เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา

 

2. ถ้าคุณ อ ย า กได้แฟนที่ นิ สั ย ดี น่ารัก เ ชื่ อ ฟั ง คำ สั่ ง คุณไม่ได้ อ ย า กได้แฟน คุณ อ ย า  ก ไ ด้ ห ม า

3. คำถาม : ก ร ร ม ของ ค น ที่โ ก ง เ งิ น คือ อ ะ ไ ร ค ะ

พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วั ล ย์ : ค น โ ก ง เ งิ น มั น มี ก ร ร ม ด้วยหรอ ไ อ้ ค น ที่ถูกโ ก ง สิ มั น มีก ร ร ม

4. "พ ย า ย า มไ ม่ ถู ก ที่ ของบางอย่างมันไ  ม่ ใ ช่ ที่ที่โยมจะต้องไป พ ย า ย า ม ก็ อ ย่ าไป พ ย า ย า ม อย่าไป พ ย า ย า ม อะไรที่มันไ ม่ มี จุดหมายรออยู่"

5. "ที่ อ า ต มาเป็น ค น ตลกได้ ไ ม่ ใ ช่ เพราะ ชี วิ ต อ า ต ม า ตลก แต่ เ พ ร า ะ อ า ต ม า รู้ว่าอะไรไ ม่ ตลกต่างหาก"

เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา

6. นั ก ข่ า ว ถ า ม : ตามหลัก ฆ ร า ว า ส เรียก พ ร  ะ ว่าแครอทได้ไหม

พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วัล ย์ : เรียกเลย แครอท ไ ม่ เท่าไหร่ ตอนไลฟ์มีเรียกเดรสส้มด้วย แบบห ล ว ง พี่ ทำ ไ มใส่เสื้อต้องเปิดไหล่ ก็ ไ ม่ เป็นไรแซวไป ตาม ป ร ะ ส า วัยรุ่นอะ เราเ ข้ า ใ จ อ ยู่ แ ล้ ว

เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา

7. คำ ถ า ม : ห ล ว ง พี่ คะ เมื่อไหร่หนูจะมี เ นื้ อ คู่?

พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วั ล ย์ : โถ โ ย ม... ส ภ า พ ยุ ค นี้มี ชี วิ ต ร อ ด ใ ห้ ไ ด้ ก่อนเ ถ อ ะโ ย ม ไม่ ติ ด CV-19 ต า ย ก็ บุ ญ ม า ก แ ล้ ว เรือมันกำ ลั ง จะ ล่ ม อ ย่ า เ พิ่ ง ห่ ว ง ส ม บั ติ อ ย่ า เ พิ่ ง กั ง ว ล เ รื่ อ ง มีเ นื้ อ คู่ มี ชี วิ ต ร อ ด จาก CV-19 ใ ห้ ไ ด้ ก่ อ น ส ภ า พ "

เ ปิ ด 10 คำ ต อ บ สุดฮา

8. "อ ย่ าเ อ าปั ญ ห าชี วิ ต คู่มา ถ า ม พ ร ะ ถ้า อ า ต มา รู้เ รื่ อ ง ชี วิ ต คู่ อ า ตมา ค งไ ม่ มาเป็น พ ร ะมาจนถึงทุกวันนี้"

9. คำ ถ า ม : รู้ สึ ก ขี้ เ กี ย จ ค่ะ ห ล ว ง พี่ มี วิ ธี ป ลุ ก พ ลั ง ในตัวเองไหมคะ พ ร ะม ห ไ พ ร วั ล ย์ : ไ ม่ ป ลุ ก เ ป็ น ค น ไ ม่ ป ลุ ก อ ะ ไ ร ทั้งนั้น  ขี้ เ กี ย จ ก็คือ ขี้ เ กี ย จ อ ย่ า ไป ป ลุ  ก มั น ถึ ง เวลามี พ ลั ง มั น มีเอง ป ล่ อ ยให้ตัวเองให้ ขี้เ กี ย จ บ้า ง  ชี วิ ต ไ ม่ไ ด้เ กิ ดมา แ ข่ ง ขั น กับใคร ทำ ห น้ า ที่ ของตัวเองให้สมบูรณ์ ให้ มั น ดีและก็มีความสุ ข พึ ง พ อ ใ จ กับการมี ชี วิ ตที่ดีของตัวเอง พอแล้ว ไป แ ข่ งกับใคร เ ห นื่ อ ย เ ปล่ า

10. ถ้าโ ย ม บอกว่า เ งิ น ซื้ อ คว า ม สุ ข ไ ม่ ไ ด้ โ อ นมาให้ อ า ต ม า สิ โ ย ม

ขอบคุณข้อมูลและคลิปจาก

#พระมหาไพรวัลย์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com