วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว
SHARE

ห นุ่ ม ก รร ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 2 กันยายน 2564 - 21:22

หนุ่ม กรรชัย ถ า ม คุณ นั ชญ์  ประ ส  พ สิน แ อ ด มิ น เ พ จ ทูน หั ว ข อง บ่ า ว กลางรายการ ข่ า ว ถึง ห ลั ก ฐ า น ที่อยาก ช่ ว ย เ ห ลื อ ห ญิ ง ใน บ้า น จังห วัดส มุทร ปร าการ

ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

คืบหน้ากรณี คุณนัชญ์ ประส พสิน แ อดมินเ พ จ ทูน หั ว ข อ ง บ่ า ว ลงพื้นที่ช่ ว ย ห มู ป่า ที่อำ เ ภ อพ ระ สมุท  รเจดีย์  จังห วัดส มุทร ปร าการ แต่กลั บ พ บ เห ตุ กา ร ณ์ ห ญิ ง ใ น บ้า น ร้ าง ค ล้ า ย ว่า  ถู ก บั ง คั บ พ ล อ ด รั ก จนเธอตัด สิ น ใ จ ช่ ว ยเหลื อ  และยื่น เรื่ อ ง กับ เจ้ า ที่ ที่ดู แ ล เรื่องนี้

ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

 

กระทั่งล่าสุด ข่าวเ ที่ย งวันทั นเ ห ตุ ก า  ร ณ์วันนี้ (2 ก.ย.) ห ญิ งคน ดั งก ล่า ว ได้พูดคุยกับเ จ้ า ห น้ าที่ว่า ถู ก ก ร ะ ทำ จริงไหม  ป ร า ก ฏ ว่าเธอป ฏิ เ ส ธ แล้ วก็ไม่ ได้ถู ก บั ง คั บ และ ไม่มี ผู้ ช า ยแวะ เวี ย นมา หา

ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

 

เจ้าหน้าที่พาเธอไปตร ว จ ส อ บที่ โรง พย า บาล ว่าส ภ  าพ  จิ ตใจ ปก ติ ไหม ซึ่งพบว ่า เธอไม่ได้ ป่ ว ย จิ ต เวช และ ไม่ ได้ เสี ย ส ติ

ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว
ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

 

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้เผยข้ อมูลว่า ตอน แรก ที่ บ อกว ่าไม่มี ผู้ ช  า ย แวะ เวี ย นม า ห า ไม่ ไ ด้ไป มี เรื่ อ ง รา ว แบ บ นั้ น แต่ตอ  นนี้ ยอ มรั บนะค รั บ ว่า  มีผู้ ช า ยม าหา จริง ๆ และ ยอ ม รับ ว่า สม ยอ ม

ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

ไม่เพีย ง เท่า นั้น ยังได้วิดีโอถาม คุณนัชญ์ ประสพสิ  น แอดมินเพจ ทูนหัวของบ่าว ด้วยว่า คุณนั ท  อยู่ในราย  การนะค รับ สับสนนิดนึง ตรงที่ตอ นนี้ ผู้ห ญิ ง บอก ส ม ยอ ม แ ต่ทำไม คุณ นั ทได้ข้อ มู ลมา ว่า ถูก บั ง คั บ คุณ ยืน ยั น ว่า เขา ไม่ ส ม ยอ มหรอ

ห นุ่ ม ก รร  ชั ย เ ล่ า ข่ า ว

 

ด้าน คุณนัท เผยว่า เข า ส ม ยอ ม แต่ ว่า มัน ก็ไม่ คว รเกิด เหตุ กา รณ์ นี้  ใน ฐ านะ ที่เป็น ผู้ หญิ งเหมือ น กั นค่ะ ห ม า แ ม ว จ รเ รา ยังช่ ว ยเ หลื อ และ ผู้ห ญิ งคน เดียว เราจะไม่ ช่ ว ยเห ลือ เลย หรอ คะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

เที่ยงวันทันเหตุการณ์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com