วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท
SHARE

ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 3 กันยายน 2564 - 12:38

กลายเป็นป ร ะ เ ด็ น พูดถึง สำหรับ ช า ยโ ม่ ง ชุ ด สี ช ม พู  บุ ก จี้ ร้ า นท อ งเยาว ร า  ช ภายในศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ ท อ ง ไป กว่า 126 บาท มูลค่าประมาณ 3.5 ล้ า น บ า ท แท้จริง ผู้ ก่ อ เห ตุ เป็น ตำ รว จ

ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท

จากเหตุ กา ร ณ์ ดั ง ว่าที่ร้อยตรี ดิษฐวัฒน์ อาศัยธรรม อายุ 39 ปี เจ้าของร้าน ท อ ง นั่งอยู่ด้านหน้า ไ ด้ ยิ น เสี ย ง วิ่ ง เข้า ไ ปต่ อ สู้ แ ย่ ง ปื นกั บ ค น ร้ า ย ก่อนถู ก ยิ งเ ข้าบริเว ณ ต้ น แ ข น ซ้า ย ก ร ะ สุ นท ะลุ ซี่ โ ค  รง ซ้ า ย 1 นัด อา ก าร ส า หั ส หลังก่ อ เห ตุ ค นร้ า ย ขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน  ห ล บ ห นี ไป

ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท

ล่าสุด ทางด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ ห ลัก บุญ ผู้บั ญ ช า ก า ร ตำ   ร ว จภูธ รภ าค 3 เปิดเผยว่า เจ้าห น้า  ที่สามา รถจั บ กุ มค นร้ า ย แต่ ง ชุ ด ไ ร เด อ ร์ บุ กร้า น ท อ งใ นศู น ย์ ก ารค้ า บิ๊ ก ซี สาขาป า ก ช่ อ ง ไ ด้แล้ว โ ด ยพ บ ว่า เป็น ตำ ร ว  จ อยู่ ส ภ.แห่งห นึ่ ง ใน พื้น ที่ ส่ว นรา ย ละ เอียดอื่ น ๆ จะมีการแ ถล งข่  าวอีกครั้ งใ นวันนี้

ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท

เบื้องต้นพบ ว่า  ตำ ร วจที่ ก่ อเ ห ตุชื่อ  ส.ต.ท.อนุชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี สภ.แห่งหนึ่ง จากการสอ บส วน เบื้ อ งต้น เจ้าตัวรับสา ร ภ า พ ว่า ก่อเหตุจริง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้ าหน้าที่อยู่ระหว่า งนำ ตั ว ผู้ ต้อ ง ห าไปค้นหาของก ล า งที่บ้านของ ส.ต.ท.คนดังกล่า ว โดยเอา ท องไ ปซ่ อน ไว้ใน บ่อ ป ล า

ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท
ร้าน ท อ ง โ ค ร า ช ที่แ ท้ เ ป็ น ตำ ร ว จ มีย ศ ซ ะด้ ว ย ได้ ทอง ไป 3.5 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

EasyYukhon


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com