วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
SHARE

ได้รับยกเว้น

โพสต์โดย เพลิงไร้ควัน เมื่อ 2 เมษายน 2565 - 14:12

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19)ในประเทศไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สายพันธุ์โอไมครอน

ส่งผลให้การให้บริการด้านใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถของกรมการขนส่งทางบกต้องด ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนบุคคลจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเหมาะสมกับสถานการณ์ สมควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุการแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 20 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่สิ้นอายุเกินกว่าสามปี เฉพาะที่สิ้นอายุในช่วงวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่มาดำเนินการระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ”

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จิรุตม์ วิศาลจิตร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip