เรื่องเด่นอื่นๆ
#0 {closure}(2, count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable, /var/www/php/theme/jarm.com/tpl/topic/home.tpl, 28, Array ([f] => topic/home,[i] => 0)) called at [/var/www/php/theme/jarm.com/tpl/topic/home.tpl:28] #1 include(/var/www/php/theme/jarm.com/tpl/topic/home.tpl) called at [/var/www/php/core/load.php:434] #2 Jarm\Core\Load->fetch(topic/home) called at [/var/www/php/app/www/topic.php:40] #3 Jarm\App\Www\Topic->home() called at [/var/www/php/app/www/topic.php:18] #4 Jarm\App\Www\Topic->_topic(Array ()) called at [/var/www/php/core/load.php:186] #5 Jarm\Core\Load->Jarm\Core\{closure}() called at [/var/www/php/core/load.php:521] #6 Jarm\Core\Load->get(jarm.com/topic/, Closure Object (), 1) called at [/var/www/php/core/load.php:253] #7 Jarm\Core\Load->run() called at [/var/www/php/start.php:103] Jarm Engine - เกิดข้อผิดพลาด!
[ domain: jarm.com ]
[ no: 2 ]
[ msg: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable ]
[ line: 28 in /php/theme/jarm.com/tpl/topic/home.tpl ]
[ server: 128.199.68.106 ]