วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน
SHARE

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

โพสต์โดย Aurora Jarm เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 - 14:35

งานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด "ศรีสวางควัฒน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง The Exhibition Gallery บ้านปาร์คนายเลิศ

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จึงจัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" (Chulabhorn Likit Font) และการจัดทำ หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด "ศรีสวางควัฒน" เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล เผยแพร่พระประวัติ พระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจ รวมถึงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน
เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

ชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" (Chulabhorn Likit Font )

มีแนวคิดการออกแบบตัวอักษรจากดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis "Princess Chulabhorn" ที่มีความงดงามอ่อนช้อย สร้างสรรค์ขี้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงาม พระปรีชาและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ดังนี้

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

1. พระนาม กรมพระ "ศรีสวางควัฒน"

แสดงถึงพระอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจสำคัญอันดีเด่น โดยเฉพาะด้านการแพทย์ด้วยพระนาม "ศรี" มีความหมาย เป็นมงคล ความเจริญ ความรุ่งเรือง "สวางค" แปลว่า ร่างกายที่ดี ได้รับการบำรุงเป็นอย่างดี และ "วัฒน" แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม อันเป็นที่มาแห่งตัวอักษรที่มีสัดส่วนสวยงาม สมบูรณ์แบบ

2. พระเกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecologist)

รัฐบาลศรีลังกาได้น้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง Phalaenopsis "Rose Miva" กับ Phalaenopsis "Kandy Queen" เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนามตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่นี้ว่า Phalaenopsis "Princess Chulabhorn" อันเป็นที่มาของตัวอักษรและการสร้างรูปทรงให้มีความงดงาม อ่อนช้อย เลียนแบบดอกและยอดอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์นี้

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน
เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

3. โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ (Formality)

โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. B = Benevolence หมายถึง พระเมตตา

จากพระนามฯ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์น้อมเกล้าฯ นำมาใช้เป็นค่านิยมขององค์กร หนึ่งในตัวอักษร คือ B แทนคำว่า Benevolence ที่แปลว่า ความเมตตา มาสร้างสรรค์โดยใส่ขอบมนลงในตัวอักษร เพื่อให้ได้แบบตัวอักษรที่มีความอ่อนโยน สื่อถึงพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา

ชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" เป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและละติน ๑ ตัวเลขไทย และแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่บัดนี้ ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อันเป็นพระเกียรติอย่างสูงยิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด "ศรีสวางควัฒน" และหนังสือ "กรมพระ" กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อีกด้วย หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ มีเนื้อหาทางวิชาการพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยแบ่งเป็น

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

• หนังสือชุด "ศรีสวางควัฒน" จำนวน ๓ เล่ม

บันทึกเหตุการณ์ ประมวลพระฉายาลักษณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ตลอดจน พระประวัติและพระกรณียกิจโดยเฉพาะการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุขของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการพระราชทานเผยแพร่องค์ความรู้และพระเมตตาในระดับนานาชาติ หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้น ๓ เล่ม ดังนี้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ เป็นพระประวัติของสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อัครราชกุมารี เป็นพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงสืบสานพระราชภารกิจของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ศรีสวางควัฒน นำเสนอความเป็นมา ความสำเร็จของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานที่สนองงานใต้เบื้องพระบาท และได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

• หนังสือ "กรมพระ" กรุงรัตนโกสินทร์

นำเสนอเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ ที่ "กรมพระ" ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณี ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์

หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด "ศรีสวางควัฒน" และหนังสือ "กรมพระ" กรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์จำนวนจำกัด สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์

ชุด พิเศษรวม ๔ เล่มพร้อมกล่องกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิเศษ สำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท

ชุด "ศรีสวางควัฒน" ปกแข็ง ๓ เล่มพร้อมกล่องแข็ง สำหรับผู้บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท/ ปกอ่อน ๓ เล่มพร้อมกล่องอ่อน สำหรับผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท

หนังสือ "กรมพระ" กรุงรัตนโกสินทร์ ปกแข็ง สำหรับผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท/ ปกอ่อน สำหรับผู้บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน
เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน
เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน

ร่วมบริจาคและสั่งจองได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๖-๖๑๐๐ ต่อ ๘๑๑๐

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com