ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

nut boxza
11 มิถุนายน 2558 - 02:07(แก้ไข)
มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะเฉพาะ

จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา

ที่ต้องให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี

ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

รวมถึงความเป็นอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นพื้นที่นั้นด้วย

 

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ว่า

การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนได้พัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้

ด้านคุณธรรม และการมีอาชีพ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

หลักคิดสำคัญในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ

เพื่อบูรณาการในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้องใช้หลักการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเชื่อมโยงกับหลักศาสนา

รวมถึงวิชาสามัญและวิชาชีพด้วย

 

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง

อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำอำเภอห่างไกล,

โครงการจัดการสอนแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพคู่เรียนศาสนา),

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น),

โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา,

โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้อักขระมลายูยาวี

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า “ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู

เป็นปัญหาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการ

จึงได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก

365 แห่ง และในอนาคตจะขยายไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 782 แห่งด้วย”

 

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ตอบสนองต่อนโยบายของพลเอก ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่ต้องการให้เยาวชนได้เล่นกีฬาตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

โดยได้เร่งดำเนินการส่งเสริมกีฬาสู่ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาทักษะและความรู้ทางกีฬาแก่นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

ภายใต้โครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้”

ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา

ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการกีฬา

โดยมีหัวใจสำคัญของการแข่งขันคือ

การนำไปสู่การส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรี

ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ที่จะส่งผลให้เกิดสังคมสันติสุข

 

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

รมช.ศึกษาธิการ ย้ำว่า

ขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้เห็นชอบให้มีการขยายผลโครงการ

“สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้”

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (สพม.15)

ดำเนินการในเรื่องการเรียนการสอน อาคารสถานที่

และจะมีโรงเรียนจากส่วนกลางให้ความช่วยเหลือ

เรื่องบุคลากรในการก่อสร้างอาคารก็ได้มีการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่กองทัพบกแล้ว

และอยู่ระหว่างการพิจารณาโรงเรียนในสังกัด สพม.15

ที่คาดว่าจะมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

และในส่วนของการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้านกีฬา

ก็ให้ทุกโรงเรียนจัดหลักสูตรเพิ่มเติมและปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะ

เป็นหลักสูตรของสาระเพิ่มเติมในรายวิชาต่างๆ แล้วให้นักเรียนเลือกเรียน

โดยจะมีการส่งเสริม สนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์กีฬา

รวมถึงสนามกีฬาตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน

 

ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ

ได้เห็นชอบการดำเนินงานจัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องสำหรับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ได้มีการกำหนดให้ช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ กรณีที่เสียชีวิต

บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ

ให้ได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระบบชั้นการศึกษา

และกำหนดให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาดังกล่าวตั้งแต่เข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ

และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

 

และเหล่านี้คือรูปธรรมด้านการศึกษาในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

โดยมีกุนซือหลักชื่อพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกำหนดทิศทางการศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook